ادبیات سوم

ساخت وبلاگ
چکیده : 92- سال تحصيلي 93 آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه آزمون مستمر درس :... با عنوان : ادبیات سوم بخوانید :92- سال تحصيلي 93

آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 3 پايه سوم  نيمسال اول
1392/07/ مبحث: از درس يك تا پايان درس هفتم تاريخ : 22
الف) معني و مفهوم نظم و نثر. ( 6 نمره)
-1 واصفان حليه ي جمالش به تحير منسوب كه: ما عرفناك حقّ معرفتك. ( 1 نمره)
-2 ناوي ده بياوردند. يكي بزرگ تر از جهت نشست امير و جام هها افكندند و شراعي بر وي كشيدند. ( 1 نمره)
0 نمره) / -3 زاهدان با سگ بازي نكنند و دست و جامه ي خود را از آسيب او صيانت واجب بينند. ( 75
0 نمره) / و به امر مطاع اعلي حضرت گردن نم يگذاره. ( 75 « صنايع مستظرفه » -4 اسم مدرسه را گذاشته ايد
0 نمره) / -5 ايزد كه رقيب جان خرد كرد نام تو رديف نام خود كرد ( 5
0 نمره) / -6 به باد افره اين گناهم مگير. ( 5
0 نمره) / -7 برخاست نه تمام و برخويشتن م يژكيد. ( 5
0 نمره) / -8 مدتي با قفلش كندوكو كرديم. ( 25
0 نمره) / -9 يك هو به صرافت افتاديم. ( 25
0 نمره) / -10 نهاد آن كلاه كي اي بر سرش. ( 25
0 نمره) / -11 چنين گفت رستم به آواز سخت. ( 25
ب) معني لغات مشخص شده ي زير را بنويسيد. ( 2 نمره)
-1 چيزي كه در او كراهيتي نبود مي فرستاد فرود سراي .
-2 بانگ و هزاهز و غريو برخاست.
-3 در باب تضريب و خود ستايي بو سهل چه تمام سخن رانده است.
-4 ديوانه وارم يدويد و شلنگ م يانداخت .
-5 نصف تنش لمس شد.
-6 فراموش كردي تو سگزي مگر.
-7 گوشت شيشكه.
-8 درخبراست از . . . . صفوت آدميان.
0 مي باشد). / ج) دانش هاي ادبي . ( 3 نمره) (بارم سؤال اول نيم نمره و بقيه 25
-1 در عبارت زير آرايه هاي سجع و جناس را مشخص كنيد.
«. فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد و دايه ي ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد »
2
92- سال تحصيلي 93
ی 􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 3 پايه سوم  نيمسال اول
1392/07/ مبحث: از درس يك تا پايان درس هفتم تاريخ : 22
-2 در عبارت زير، تركيب مشخص شده چه آرايه اي دارد؟
«. فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد »
-3 پيوند مناسب اجزاي سخن با هم را چه م ينامند؟
اثر چه كسي است؟ « چهار مقاله » -4
-5 نام ديگر تاريخ بيهقي چيست؟
-6 در بخش زاويه ي ديد داستان، داناي كل برابر است با . . . . . . . . . . . . . . .
الف) اول شخص جمع ب) دوم شخص مفرد ج) سوم شخص مفرد د) اول شخص مفرد
-7 . . . . . . . . . . . . ايجاد فضا در كلام است:
الف) لحن ب) زاويه ي ديد ج) درون مايه د) هسته
-8 كدام كتاب از جهت سبك نثر با كتا بهاي ديگر متفاوت است؟
الف) بهارستان ب) قابوس نامه ج) گلستان د) مناجات نامه
-9 كدام اثر، داستان كوتاه است؟
الف) گاو ب) سووشون ج) بينوايان د) كلبه ي عموتُم
اثر كيست؟ « زن زيادي » -10
از كدام كتاب است؟ « گل دسته ها و فلك » -11 داستان
د) خودآزمايي .( 3 نمره) (بارم هر سؤال نيم نمره مي باشد)
چه پيامي را دريافت م يكنيد؟ يك مورد را ذكر كنيد. « مشتي رند را سيم دادند كه سنگ زنند » -1 از عبارت
چيست؟ «. شمار آن به قيامت مرا بايد داد » -2 منظور از عبارت
در چيست؟ « گل دسته ها و فلك » -3 زيبايي شروع داستان
را بنويسيد. « گاو » -4 دو مورد از پيا مهاي اصلي و محوري درس
بيانگر چه حالت هايي است؟ « همه دل پر از باد و لب پر زپند » -5 مصراع
-6 ديباچه ي گلستان از كدام نمون ههاي ادب فارسي است؟
ه) درك مطلب .( 4 نمره) ( بارم هر سؤال نيم نمره)
جمله مشخص شده را معني كنيد. «. بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت » -1 در عبارت
در شاهنامه چيست؟ (دو مورد ذكر كنيد) « رستم و اسفنديار » -2 درون مايه ي داستان
3
92- سال تحصيلي 93
ی 􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 3 پايه سوم  نيمسال اول
1392/07/ مبحث: از درس يك تا پايان درس هفتم تاريخ : 22
چييست؟ « سردي استاد از سنگيني نفسش پيداست » -3 منظور از عبارت
چيست؟ « بپيچم » -4 در بيت زير، معادل واژه ي
« كه چندين بپيچم كه اسفنديار مگر سر بپيچاند از كارزار »
-5 با توجه به عبارت زير به سؤالات مطرح شده پاسخ دهيد.
«. اين مرد بزرگ و دبير كافي، به نشاط، قلم در نهاد. تا نزديك نماز پيشين، از اين مهمات فارغ شده بود »
يعني چه؟ « قلم در نهاد » الف) تركيب
چيست؟ « نماز پيشين » ب) معادل امروزي
« تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته » -6 در عبارت
چيست؟ « تربيت » الف) منظور از
به چه كسي بر م يگردد؟ « ش» ب) مرجع ضمير
چيست؟ « استاد استدعاي دست بوسي دارند » -7 مفهوم عبارت
در صحنه ي بردار كردن حسنك چيست؟ « پيكان » -8 منظور بيهقي از ايستاده نشان دادن
«. پيكان كه آنان را ايستانيده بودند كه از بغداد آمده اند »
و) شعر حفظي .( 2 نمره)
-1 جاهاي خالي بي تهاي زير را پر كنيد. ( 1 نمره)
بعد از اين . . . . . . . . . . . . . . . من و آين هي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمال
كه در آن جا . . . . . . . . . . . . . . . از جلوه ي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دادند
-2 بيت بعد از اين بيت را بنويسيد. ( 1 نمره)
اين همه شهدو شكر كز سخنم مي ريزد اجر صبري است كزان شاخ نباتم دادند.

...
نویسنده : حسین احمدی بازدید : 150 تاريخ : پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت: 12:10