ادبیات سوم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها  92- سال تحصيلي 93

  آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
  آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 3 پايه سوم  نيمسال اول
  1392/07/ مبحث: از درس يك تا پايان درس هفتم تاريخ : 22
  الف) معني و مفهوم نظم و نثر. ( 6 نمره)
  -1 واصفان حليه ي جمالش به تحير منسوب كه: ما عرفناك حقّ معرفتك. ( 1 نمره)
  -2 ناوي ده بياوردند. يكي بزرگ تر از جهت نشست امير و جام هها افكندند و شراعي بر وي كشيدند. ( 1 نمره)
  0 نمره) / -3 زاهدان با سگ بازي نكنند و دست و جامه ي خود را از آسيب او صيانت واجب بينند. ( 75
  0 نمره) / و به امر مطاع اعلي حضرت گردن نم يگذاره. ( 75 « صنايع مستظرفه » -4 اسم مدرسه را گذاشته ايد
  0 نمره) / -5 ايزد كه رقيب جان خرد كرد نام تو رديف نام خود كرد ( 5
  0 نمره) / -6 به باد افره اين گناهم مگير. ( 5
  0 نمره) / -7 برخاست نه تمام و برخويشتن م يژكيد. ( 5
  0 نمره) / -8 مدتي با قفلش كندوكو كرديم. ( 25
  0 نمره) / -9 يك هو به صرافت افتاديم. ( 25
  0 نمره) / -10 نهاد آن كلاه كي اي بر سرش. ( 25
  0 نمره) / -11 چنين گفت رستم به آواز سخت. ( 25
  ب) معني لغات مشخص شده ي زير را بنويسيد. ( 2 نمره)
  -1 چيزي كه در او كراهيتي نبود مي فرستاد فرود سراي .
  -2 بانگ و هزاهز و غريو برخاست.
  -3 در باب تضريب و خود ستايي بو سهل چه تمام سخن رانده است.
  -4 ديوانه وارم يدويد و شلنگ م يانداخت .
  -5 نصف تنش لمس شد.
  -6 فراموش كردي تو سگزي مگر.
  -7 گوشت شيشكه.
  -8 درخبراست از . . . . صفوت آدميان.
  0 مي باشد). / ج) دانش هاي ادبي . ( 3 نمره) (بارم سؤال اول نيم نمره و بقيه 25
  -1 در عبارت زير آرايه هاي سجع و جناس را مشخص كنيد.
  «. فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد و دايه ي ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد »
  2
  92- سال تحصيلي 93
  ی 􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
  آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
  آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 3 پايه سوم  نيمسال اول
  1392/07/ مبحث: از درس يك تا پايان درس هفتم تاريخ : 22
  -2 در عبارت زير، تركيب مشخص شده چه آرايه اي دارد؟
  «. فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد »
  -3 پيوند مناسب اجزاي سخن با هم را چه م ينامند؟
  اثر چه كسي است؟ « چهار مقاله » -4
  -5 نام ديگر تاريخ بيهقي چيست؟
  -6 در بخش زاويه ي ديد داستان، داناي كل برابر است با . . . . . . . . . . . . . . .
  الف) اول شخص جمع ب) دوم شخص مفرد ج) سوم شخص مفرد د) اول شخص مفرد
  -7 . . . . . . . . . . . . ايجاد فضا در كلام است:
  الف) لحن ب) زاويه ي ديد ج) درون مايه د) هسته
  -8 كدام كتاب از جهت سبك نثر با كتا بهاي ديگر متفاوت است؟
  الف) بهارستان ب) قابوس نامه ج) گلستان د) مناجات نامه
  -9 كدام اثر، داستان كوتاه است؟
  الف) گاو ب) سووشون ج) بينوايان د) كلبه ي عموتُم
  اثر كيست؟ « زن زيادي » -10
  از كدام كتاب است؟ « گل دسته ها و فلك » -11 داستان
  د) خودآزمايي .( 3 نمره) (بارم هر سؤال نيم نمره مي باشد)
  چه پيامي را دريافت م يكنيد؟ يك مورد را ذكر كنيد. « مشتي رند را سيم دادند كه سنگ زنند » -1 از عبارت
  چيست؟ «. شمار آن به قيامت مرا بايد داد » -2 منظور از عبارت
  در چيست؟ « گل دسته ها و فلك » -3 زيبايي شروع داستان
  را بنويسيد. « گاو » -4 دو مورد از پيا مهاي اصلي و محوري درس
  بيانگر چه حالت هايي است؟ « همه دل پر از باد و لب پر زپند » -5 مصراع
  -6 ديباچه ي گلستان از كدام نمون ههاي ادب فارسي است؟
  ه) درك مطلب .( 4 نمره) ( بارم هر سؤال نيم نمره)
  جمله مشخص شده را معني كنيد. «. بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت » -1 در عبارت
  در شاهنامه چيست؟ (دو مورد ذكر كنيد) « رستم و اسفنديار » -2 درون مايه ي داستان
  3
  92- سال تحصيلي 93
  ی 􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
  آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
  آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 3 پايه سوم  نيمسال اول
  1392/07/ مبحث: از درس يك تا پايان درس هفتم تاريخ : 22
  چييست؟ « سردي استاد از سنگيني نفسش پيداست » -3 منظور از عبارت
  چيست؟ « بپيچم » -4 در بيت زير، معادل واژه ي
  « كه چندين بپيچم كه اسفنديار مگر سر بپيچاند از كارزار »
  -5 با توجه به عبارت زير به سؤالات مطرح شده پاسخ دهيد.
  «. اين مرد بزرگ و دبير كافي، به نشاط، قلم در نهاد. تا نزديك نماز پيشين، از اين مهمات فارغ شده بود »
  يعني چه؟ « قلم در نهاد » الف) تركيب
  چيست؟ « نماز پيشين » ب) معادل امروزي
  « تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته » -6 در عبارت
  چيست؟ « تربيت » الف) منظور از
  به چه كسي بر م يگردد؟ « ش» ب) مرجع ضمير
  چيست؟ « استاد استدعاي دست بوسي دارند » -7 مفهوم عبارت
  در صحنه ي بردار كردن حسنك چيست؟ « پيكان » -8 منظور بيهقي از ايستاده نشان دادن
  «. پيكان كه آنان را ايستانيده بودند كه از بغداد آمده اند »
  و) شعر حفظي .( 2 نمره)
  -1 جاهاي خالي بي تهاي زير را پر كنيد. ( 1 نمره)
  بعد از اين . . . . . . . . . . . . . . . من و آين هي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمال
  كه در آن جا . . . . . . . . . . . . . . . از جلوه ي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دادند
  -2 بيت بعد از اين بيت را بنويسيد. ( 1 نمره)
  اين همه شهدو شكر كز سخنم مي ريزد اجر صبري است كزان شاخ نباتم دادند.

  نویسنده : حسین احمدی بازدید : 136 تاريخ : پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت: 12:10
  برچسب‌ها :