ادبیات دوم

ساخت وبلاگ
چکیده : 92- سال تحصيلي 93 آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه آزمون مستمر درس : ادب... با عنوان : ادبیات دوم بخوانید :


92- سال تحصيلي 93

آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
 مبحث : تا پايان درس ششم
الف) معناي شعر و نثر ( 7 نمره)
بيتها و عبارتهاي زير را به نثر روان برگردانيد.
(0/ -1 دل ما را هواي خود ده. ( 25
(0/ -2 كمان به زه را به بازو فكند. ( 25
(0/ -3 فلك باخت از سهم آن جنگ رنگ. ( 25
(0/ -4 مهمان ها سخت در محظور گير كرده بودند. ( 25
(0/ -5 الهي عبدالله عمر بكاست، اما عذر نخواست. ( 5
(0/ -6 چه قدر همين خود تو منو تلكه كردي؟ ( 5
(0/ -7 تا مردم زنده باشد او را از قوت چاره نيست. ( 5
(0/ -8 چو تويي قضا يگردان به دعاي مستمندان كه ز جان ما بگردان ره آفت قضا را ( 75
(0/ -9 تهمتن برآشفت و با توس گفت كه رهام را جام بادهست جفت ( 75
( -10 چنين آن دو ماهر در آداب ضرب ز هم رد نمودند هفتاد حرب ( 1
( -11 گفت: تنها همان رتبه هاي بالا را وعده بگير و مابقي را نقداً خط بكش و بگذار سماق بمكند. ( 1
( -12 باران هنگامه كرده بود. باد چنگ مي انداخت و مي خواست زمين را از جا بكند. درختان كهن به جان يكديگر افتاده بودند. ( 1
0نمره) / ب ) واژه ها و تركيبات مشخّص شده را معني كنيد.(هر مورد درست 25
1 - اي صمدي كه از ادراك خلق جدايي.
2 - زمانه مرا پتك ترگ تو كرد
3 - از او خواست دستوري اما نديد.
4 - كلوخي دو سه فراهم نهاد تا قليهاي بكند
5 - جلو رفته جبه هي شاعر را بوسيد و از تخلص او پرسيد.
6 - نوك جمع را چيده و مجلس آراي بلامعارض شده.
7 - كشاني بدو گفت بي بارگي به كشتن دهي سر به يكبارگي
8 - آن لاورتون را خودم به درك ميفرستادم.
پ ) درك مطلب ( 4 نمره )
(0/ چيست ؟ ( 5 « مگذار ما را به كه و مه » -1 مقصود از عبارت
(0/ عنان گران كردن به چه معناست؟ ( 5 ،« عنان را گران كرد و او را بخواند » -2 در مصراع
2
92- سال تحصيلي 93
ی􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
1392/07/ مبحث : تا پايان درس ششم تاريخ : 22
-3 با توجه به بي تهاي زير :
چه زنم چو ناي هر دم ز نواي شوق او دم / كه لسان غيب خوش تر بنوازد اين نوا را
همه شب درين اميدم كه نسيم صبحگاهي / به پيام آشنايي بنوازد آشنا را
(0/ الف) منظور از لسان غيب چه كسي است ؟ ( 25
(0/ در بيت اول و دوم چيست ؟ ( 5 « بنوازد » ب) معناي
(0/ در شعر چيست؟ ( 5 « پيام آشنا » و « آشنا » ج) مقصود از
-4 با توجه به بيتهاي زير به سوالات پاسخ دهيد.
دليري كجا نام او اشكبوس همي برخروشيد برسان كوس
بيامد كه جويد ز ايران نبرد سر همنبرد اندر آرد به گرد
بشد تيز رهام به خود و گبر همي گرد رزم اندر آمد به ابر
برآويخت رهام با اشكبوس برآمد ز هر دو سپه بوق و كوس
(0/ در بيت اول به چه معني به كار رفته است؟ ( 25 « كجا »( الف
(0/ كنايه از چيست؟ ( 25 « سر همنبرد اندر گرد آوردن » ب) عبارت
(0/ ج)يك نمونه اغراق در ابيات بالا بيابيد. ( 25
(0/ بر چه مفهومي تأكيد مي كند؟ ( 5 « اصبحت اميراً و امسيت اسيراً » -5 عمروليث با بيان عبارت
(0/ چيست؟ ( 5 « اعدام روي شاخته » -6 مفهوم عبارت
ت ) خودآزمايي ( 3 نمره)
(0/ يعني چه؟ ( 5 « دندان به دندان خاييدن » -1 عبارت كنايي
(0/ يعني چه؟ ( 5 « تو قلب سپه را به آيين بدار » -2
(0/ -3 محوريترين پيام داستان كباب غاز را بنويسيد. ( 5
( ناميده است؟ ( 1 « بچههاي آسمان » -4 چرا مجيد مجيدي فيلمنامهي خود را
(0/ محمدولي و گيلهمرد نماد چه انسانهايي در عصر خود هستند؟ ( 5 ، « گيلهمرد » -5 با توجه به داستان
3
92- سال تحصيلي 93
ی􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
1392/07/ مبحث : تا پايان درس ششم تاريخ : 22
ث) تاريخ ادبيات و دان شهاي ادبي ( 4 نمره)
( -1 فيلم نامه چه نوع نوشتهاي است؟ ( 1
( -2 نام نويسندگان هر يك از آثار زير را بنويسيد. ( 1
الف) تهران مخوف ب) ايلياد و اوديسه
پ) سالاريها ت) زادالعارفين
(0/ -3 دركدام نوع حماسه شاعر به جاي آفرينش حماسه به بازآفريني آن ميپردازد؟ ( 5
( -4 در عبارت و بيت زير ، بارزترين آرايهي ادبي را مشخّص كنيد. ( 1
الف)مهر او بلا نشينان را كشتي نوح است.
ب)بر او راست خم كرد و چپ كرد راست / خروش از خم چرخ چاچي بخاست
(0/ -5 كنايه هاي زير را معنا كنيد ( 5
الف)شكم را صابون زدن:
ب)قرآن را مهر كردن:

...
نویسنده : حسین احمدی بازدید : 137 تاريخ : پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت: 12:04