ادبیات دوم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها


  92- سال تحصيلي 93

  آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
  آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
   مبحث : تا پايان درس ششم
  الف) معناي شعر و نثر ( 7 نمره)
  بيتها و عبارتهاي زير را به نثر روان برگردانيد.
  (0/ -1 دل ما را هواي خود ده. ( 25
  (0/ -2 كمان به زه را به بازو فكند. ( 25
  (0/ -3 فلك باخت از سهم آن جنگ رنگ. ( 25
  (0/ -4 مهمان ها سخت در محظور گير كرده بودند. ( 25
  (0/ -5 الهي عبدالله عمر بكاست، اما عذر نخواست. ( 5
  (0/ -6 چه قدر همين خود تو منو تلكه كردي؟ ( 5
  (0/ -7 تا مردم زنده باشد او را از قوت چاره نيست. ( 5
  (0/ -8 چو تويي قضا يگردان به دعاي مستمندان كه ز جان ما بگردان ره آفت قضا را ( 75
  (0/ -9 تهمتن برآشفت و با توس گفت كه رهام را جام بادهست جفت ( 75
  ( -10 چنين آن دو ماهر در آداب ضرب ز هم رد نمودند هفتاد حرب ( 1
  ( -11 گفت: تنها همان رتبه هاي بالا را وعده بگير و مابقي را نقداً خط بكش و بگذار سماق بمكند. ( 1
  ( -12 باران هنگامه كرده بود. باد چنگ مي انداخت و مي خواست زمين را از جا بكند. درختان كهن به جان يكديگر افتاده بودند. ( 1
  0نمره) / ب ) واژه ها و تركيبات مشخّص شده را معني كنيد.(هر مورد درست 25
  1 - اي صمدي كه از ادراك خلق جدايي.
  2 - زمانه مرا پتك ترگ تو كرد
  3 - از او خواست دستوري اما نديد.
  4 - كلوخي دو سه فراهم نهاد تا قليهاي بكند
  5 - جلو رفته جبه هي شاعر را بوسيد و از تخلص او پرسيد.
  6 - نوك جمع را چيده و مجلس آراي بلامعارض شده.
  7 - كشاني بدو گفت بي بارگي به كشتن دهي سر به يكبارگي
  8 - آن لاورتون را خودم به درك ميفرستادم.
  پ ) درك مطلب ( 4 نمره )
  (0/ چيست ؟ ( 5 « مگذار ما را به كه و مه » -1 مقصود از عبارت
  (0/ عنان گران كردن به چه معناست؟ ( 5 ،« عنان را گران كرد و او را بخواند » -2 در مصراع
  2
  92- سال تحصيلي 93
  ی􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
  آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
  آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
  1392/07/ مبحث : تا پايان درس ششم تاريخ : 22
  -3 با توجه به بي تهاي زير :
  چه زنم چو ناي هر دم ز نواي شوق او دم / كه لسان غيب خوش تر بنوازد اين نوا را
  همه شب درين اميدم كه نسيم صبحگاهي / به پيام آشنايي بنوازد آشنا را
  (0/ الف) منظور از لسان غيب چه كسي است ؟ ( 25
  (0/ در بيت اول و دوم چيست ؟ ( 5 « بنوازد » ب) معناي
  (0/ در شعر چيست؟ ( 5 « پيام آشنا » و « آشنا » ج) مقصود از
  -4 با توجه به بيتهاي زير به سوالات پاسخ دهيد.
  دليري كجا نام او اشكبوس همي برخروشيد برسان كوس
  بيامد كه جويد ز ايران نبرد سر همنبرد اندر آرد به گرد
  بشد تيز رهام به خود و گبر همي گرد رزم اندر آمد به ابر
  برآويخت رهام با اشكبوس برآمد ز هر دو سپه بوق و كوس
  (0/ در بيت اول به چه معني به كار رفته است؟ ( 25 « كجا »( الف
  (0/ كنايه از چيست؟ ( 25 « سر همنبرد اندر گرد آوردن » ب) عبارت
  (0/ ج)يك نمونه اغراق در ابيات بالا بيابيد. ( 25
  (0/ بر چه مفهومي تأكيد مي كند؟ ( 5 « اصبحت اميراً و امسيت اسيراً » -5 عمروليث با بيان عبارت
  (0/ چيست؟ ( 5 « اعدام روي شاخته » -6 مفهوم عبارت
  ت ) خودآزمايي ( 3 نمره)
  (0/ يعني چه؟ ( 5 « دندان به دندان خاييدن » -1 عبارت كنايي
  (0/ يعني چه؟ ( 5 « تو قلب سپه را به آيين بدار » -2
  (0/ -3 محوريترين پيام داستان كباب غاز را بنويسيد. ( 5
  ( ناميده است؟ ( 1 « بچههاي آسمان » -4 چرا مجيد مجيدي فيلمنامهي خود را
  (0/ محمدولي و گيلهمرد نماد چه انسانهايي در عصر خود هستند؟ ( 5 ، « گيلهمرد » -5 با توجه به داستان
  3
  92- سال تحصيلي 93
  ی􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
  آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
  آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
  1392/07/ مبحث : تا پايان درس ششم تاريخ : 22
  ث) تاريخ ادبيات و دان شهاي ادبي ( 4 نمره)
  ( -1 فيلم نامه چه نوع نوشتهاي است؟ ( 1
  ( -2 نام نويسندگان هر يك از آثار زير را بنويسيد. ( 1
  الف) تهران مخوف ب) ايلياد و اوديسه
  پ) سالاريها ت) زادالعارفين
  (0/ -3 دركدام نوع حماسه شاعر به جاي آفرينش حماسه به بازآفريني آن ميپردازد؟ ( 5
  ( -4 در عبارت و بيت زير ، بارزترين آرايهي ادبي را مشخّص كنيد. ( 1
  الف)مهر او بلا نشينان را كشتي نوح است.
  ب)بر او راست خم كرد و چپ كرد راست / خروش از خم چرخ چاچي بخاست
  (0/ -5 كنايه هاي زير را معنا كنيد ( 5
  الف)شكم را صابون زدن:
  ب)قرآن را مهر كردن:

  نویسنده : حسین احمدی بازدید : 126 تاريخ : پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت: 12:04
  برچسب‌ها :