ادبیات دوم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها


  92- سال تحصيلي 93

  آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
  آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
   مبحث : تا پايان درس ششم
  الف) معناي شعر و نثر ( 7 نمره)
  بيتها و عبارتهاي زير را به نثر روان برگردانيد.
  (0/ -1 دل ما را هواي خود ده. ( 25
  (0/ -2 كمان به زه را به بازو فكند. ( 25
  (0/ -3 فلك باخت از سهم آن جنگ رنگ. ( 25
  (0/ -4 مهمان ها سخت در محظور گير كرده بودند. ( 25
  (0/ -5 الهي عبدالله عمر بكاست، اما عذر نخواست. ( 5
  (0/ -6 چه قدر همين خود تو منو تلكه كردي؟ ( 5
  (0/ -7 تا مردم زنده باشد او را از قوت چاره نيست. ( 5
  (0/ -8 چو تويي قضا يگردان به دعاي مستمندان كه ز جان ما بگردان ره آفت قضا را ( 75
  (0/ -9 تهمتن برآشفت و با توس گفت كه رهام را جام بادهست جفت ( 75
  ( -10 چنين آن دو ماهر در آداب ضرب ز هم رد نمودند هفتاد حرب ( 1
  ( -11 گفت: تنها همان رتبه هاي بالا را وعده بگير و مابقي را نقداً خط بكش و بگذار سماق بمكند. ( 1
  ( -12 باران هنگامه كرده بود. باد چنگ مي انداخت و مي خواست زمين را از جا بكند. درختان كهن به جان يكديگر افتاده بودند. ( 1
  0نمره) / ب ) واژه ها و تركيبات مشخّص شده را معني كنيد.(هر مورد درست 25
  1 - اي صمدي كه از ادراك خلق جدايي.
  2 - زمانه مرا پتك ترگ تو كرد
  3 - از او خواست دستوري اما نديد.
  4 - كلوخي دو سه فراهم نهاد تا قليهاي بكند
  5 - جلو رفته جبه هي شاعر را بوسيد و از تخلص او پرسيد.
  6 - نوك جمع را چيده و مجلس آراي بلامعارض شده.
  7 - كشاني بدو گفت بي بارگي به كشتن دهي سر به يكبارگي
  8 - آن لاورتون را خودم به درك ميفرستادم.
  پ ) درك مطلب ( 4 نمره )
  (0/ چيست ؟ ( 5 « مگذار ما را به كه و مه » -1 مقصود از عبارت
  (0/ عنان گران كردن به چه معناست؟ ( 5 ،« عنان را گران كرد و او را بخواند » -2 در مصراع
  2
  92- سال تحصيلي 93
  ی􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
  آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
  آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
  1392/07/ مبحث : تا پايان درس ششم تاريخ : 22
  -3 با توجه به بي تهاي زير :
  چه زنم چو ناي هر دم ز نواي شوق او دم / كه لسان غيب خوش تر بنوازد اين نوا را
  همه شب درين اميدم كه نسيم صبحگاهي / به پيام آشنايي بنوازد آشنا را
  (0/ الف) منظور از لسان غيب چه كسي است ؟ ( 25
  (0/ در بيت اول و دوم چيست ؟ ( 5 « بنوازد » ب) معناي
  (0/ در شعر چيست؟ ( 5 « پيام آشنا » و « آشنا » ج) مقصود از
  -4 با توجه به بيتهاي زير به سوالات پاسخ دهيد.
  دليري كجا نام او اشكبوس همي برخروشيد برسان كوس
  بيامد كه جويد ز ايران نبرد سر همنبرد اندر آرد به گرد
  بشد تيز رهام به خود و گبر همي گرد رزم اندر آمد به ابر
  برآويخت رهام با اشكبوس برآمد ز هر دو سپه بوق و كوس
  (0/ در بيت اول به چه معني به كار رفته است؟ ( 25 « كجا »( الف
  (0/ كنايه از چيست؟ ( 25 « سر همنبرد اندر گرد آوردن » ب) عبارت
  (0/ ج)يك نمونه اغراق در ابيات بالا بيابيد. ( 25
  (0/ بر چه مفهومي تأكيد مي كند؟ ( 5 « اصبحت اميراً و امسيت اسيراً » -5 عمروليث با بيان عبارت
  (0/ چيست؟ ( 5 « اعدام روي شاخته » -6 مفهوم عبارت
  ت ) خودآزمايي ( 3 نمره)
  (0/ يعني چه؟ ( 5 « دندان به دندان خاييدن » -1 عبارت كنايي
  (0/ يعني چه؟ ( 5 « تو قلب سپه را به آيين بدار » -2
  (0/ -3 محوريترين پيام داستان كباب غاز را بنويسيد. ( 5
  ( ناميده است؟ ( 1 « بچههاي آسمان » -4 چرا مجيد مجيدي فيلمنامهي خود را
  (0/ محمدولي و گيلهمرد نماد چه انسانهايي در عصر خود هستند؟ ( 5 ، « گيلهمرد » -5 با توجه به داستان
  3
  92- سال تحصيلي 93
  ی􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
  آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
  آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
  1392/07/ مبحث : تا پايان درس ششم تاريخ : 22
  ث) تاريخ ادبيات و دان شهاي ادبي ( 4 نمره)
  ( -1 فيلم نامه چه نوع نوشتهاي است؟ ( 1
  ( -2 نام نويسندگان هر يك از آثار زير را بنويسيد. ( 1
  الف) تهران مخوف ب) ايلياد و اوديسه
  پ) سالاريها ت) زادالعارفين
  (0/ -3 دركدام نوع حماسه شاعر به جاي آفرينش حماسه به بازآفريني آن ميپردازد؟ ( 5
  ( -4 در عبارت و بيت زير ، بارزترين آرايهي ادبي را مشخّص كنيد. ( 1
  الف)مهر او بلا نشينان را كشتي نوح است.
  ب)بر او راست خم كرد و چپ كرد راست / خروش از خم چرخ چاچي بخاست
  (0/ -5 كنايه هاي زير را معنا كنيد ( 5
  الف)شكم را صابون زدن:
  ب)قرآن را مهر كردن:

  نویسنده : حسین احمدی بازدید : 126 تاريخ : پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت: 12:04
  برچسب‌ها :