زبان فارسی سوم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها


  92- سال تحصيلي 93

  آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
  آزمون مستمر درس : زبان فارسي 3 پايه سوم  نيمسال اول
  / مبحث: درس 1 تا 10 تاريخ : 20
  1) زبان شناسي ( 4 نمره)
  0نمره) / -1-1 كدام يك از قواعد تركيب به ما كمك م يكند تا جمله ها را مطابق معيارها ي دستور زبان فارسي بسازيم؟ ( 5
  -2-1 چرا توليد واحدهاي زباني زير ممكن نم يباشد؟( 2 نمره)
  -1 من، من را ديدم 2- داگْك
  -3 بوده رفته ام 4- كتاب دست هايش را شست
  0 نمره) / ساخته نشده است؟ ( 5 « صامت+مصوت+صامت+صامت » -3-1 كدام يك از گزينه هاي زير بر اساس الگوي هجايي
  -1 فيض 2- كين 3- ابر 4- پارس
  0 نمره) / ساخته م يشوند و در نهايت، به ........................ تجزيه مي گردند. ( 5 « واج » -4-1 همه ي زبان هاي بشري از
  0 نمره) / را بنويسيد. ( 5 « آب » -5-1 الگوي هجايي كلمه ي
  2) دستور زبان ( 8 نمره)
  0 نمره) / -1-2 در عبارت زير جمل هي مستقل ساده و مركب را مشخص كنيد. ( 5
  - بازگرداني در واقع امروز يكردن شعر يا نثر است. مقصود از امروزي كردن نوشته آن است كه نوشته را به زبان ساده در آوريم.
  -2-2 جاي خالي را پر كنيد. واحد هاي زباني به ترتيب از كوچك به بزرگ عبارتند از: (واج، تكواژ، ...........، گروه، جمله مستقل، ساده
  0 نمره) / جمله ي مستقل) مركب ( 5
  0 نمره) / -3-2 تعداد تكواژ را در عبارت زير مشخص كنيد. ( 5
  « زاده مي شود كودك صبح »
  0 نمره ) / -4-2 تعداد واژه ها را در عبارت زير مشخص كنيد. ( 5
  « اختر شناسي علمي است كه به مطالع هي اجرام آسماني م يپردازد »
  0 نمره) / را درباره ي مخاطب بنويسيد. ( 5 « آمد » -5-2 گونه ي مؤدبان هي فعل
  0 نمره) / -6-2 در عبارت زير قسمت حذف شده را مشخص كنيد. اين حذف به چه قرينه اي است. ( 5
  - ابن سينا به آموختن قرآن پرداخت، در ده سالگي قرآن را ياد گرفت.
  0 نمره) / -7-2 چرا حذف نهاد در عبارت زير امكان ندارد. ( 5
  - شما، كارمندان، زحمت زيادي م يكشيد.
  2
  92- سال تحصيلي 93
  ی 􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
  آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
  آزمون مستمر درس : زبان فارسي 3 پايه سوم  نيمسال اول
  1392/08/ مبحث: درس 1 تا 10 تاريخ : 20
  0 نمره) / را در عبارت زير به ماضي مستمر تبديل كنيد. ( 5 « مي باريد » -8-2 فعل
  «. باران مي باريد. ريزش آب از ناودان و بوي تند كاه گل او را ب يتاب م يكرد »
  0 نمره) / -9-2 جمله ي زير را از ناگذر به گذرا تبديل كنيد. ( 5
  « ديروز دانش آموزان با اتوبوس به اردو رفتند » -
  -10-2 با توجه به عبارت زير به سؤالات پاسخ دهيد.
  - دبيرستان علامه ي طباطبايي درصدد اعتلاي استعداد دانش آموزان قلم به دست برآمده است.
  0 نمره) / الف- فعل جمله چه ساختماني دارد؟ ( 5
  0 نمره) / ب- زمان فعل جمله را مشخص كنيد. ( 5
  -11-2 كدام فعل هاي پيشوندي زير نسبت به فعل ساد هي خود دو گزينه از گزينه هاي زير نسبت به فعل ساده ي خود تفاوت معنايي يا
  0 نمره) / كاربردي دارند، آنها را پيدا كنيد. ( 2 مورد) ( 5
  -1 واداشتن 2- برشمردن 3- فراگرفتن 4- برافراشتن
  -12-2 نمودار جملات زير را رسم كنيد و اجزاي آن را مشخص نماييد.
  الف- محمد از ساكنان اين محل است. ( 1 نمره)
  ب- درس خواندن يعني موفّقيت. ( 1 نمره )
  3 - نگارش ( 5 نمره)
  -1-3 جملات زير را ويرايش كنيد.
  0 نمره) / الف- بيداري مسلمانان را فرا گرفته است. ( 5
  0 نمره) / ب- به او گفتم، عجله نكن به قول معروف، با عجله كار درست نمي شود. ( 5
  0 نمره ) / 2-3 ديدگاه او از ديدگاه روان شناسان متفاوت است. ( 5
  0 نمره) / 3-3 چرا عبارت زير تشريحي است. ( 5
  « . اطراف مدرسه بيابان بود، بي آب و آبادي و در دامن هي كوه تنها افتاده بود و آفتاب رو بود »
  0 نمره) / -4-3 نويسنده در نوشت هي زير از چه روشي براي بيرون آوردن متن از حالت عادي استفاده كرده است. ( 5
  «. . . . اصلاحگري انقلابي بود « موهاند.ك.گاندي » اصلاحگر بود يا قديس يا سياستمداري بي پروا؟ در نظر اكثريت جهانيان »
  3
  92- سال تحصيلي 93
  ی 􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
  آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
  آزمون مستمر درس : زبان فارسي 3 پايه سوم  نيمسال اول
  1392/08/ مبحث: درس 1 تا 10 تاريخ : 20
  0 نمره) / -5-3 تشريح يعني چه؟ ( 5
  -6-3 از نظر شيوه ي نگارش نوشت ههاي زير چه نوع نگارشي دارند. ( 1 نمره)
  « . . . چنين رفت و » -2 مقاله ي « كتاب و كتا بخواني » -1 مقاله ي
  « تربيت انساني و سنت ملي ما » -3 سفرنامه ي ابن بطوطه 4- درس
  0 نمره) / -7-3 رعايت چه عاملي موجب شده كه كتاب تاريخ بيهقي از ديگر كتب تاريخي ممتاز شود؟ ( 5
  0 نمره) / -8-3 مهم ترين روش هاي گردآوري اطلاعات در زندگ ينامه كدام است.( 2 مورد ) ( 5
  -4 املا و بياموزيم ( 3 نمره)
  0 نمره) / -1-4 در عبارت زير شكل درست واژ هي داخل كمانك را با توجه به معني انتخاب كنيد. ( 5
  - اين كار از .................................... خراب بود. ( اساس، اثاث)
  0 نمره) / -2-4 صامت هاي ميانجي كلمات زير را مشخص كنيد. ( 5
  -1 نامه اي 2- ابروان
  0 نمره) / را در كلمات زير مشخص كنيد.( 5 « ان » -3-4 معناي مختلف
  -1 پاييزان 2- كوهان
  0 نمره ) / -4-4 هرگاه واج / نْ / بي فاصله قبل از واج / ب / بيايد به واج .............................. تبديل مي شود. ( 25
  0 نمره ) / -5-4 شكل درست همزه / ء / را در كلمه ي زير بنويسيد. ( 25
  - مَ / ء / اخذ
  -6-4 صحيح كلمات غلط زير را بنويسيد. ( 1 نمره)
  -1 راه غرق شده 2- نثر طنزواره 3- هايل و ترسناك 4- حوضه ي آبريز
  -5 براعت و بيزاري 6- ازغاث احلام 7- قانع و متقاعد 8- اصل تناذع
  -9 سوء ظن

  نویسنده : حسین احمدی بازدید : 178 تاريخ : يکشنبه 24 آذر 1392 ساعت: 21:36
  برچسب‌ها :