زبان فارسی سوم

ساخت وبلاگ
چکیده : 92- سال تحصيلي 93 آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه آزمون مستمر درس : زبا... با عنوان : زبان فارسی سوم بخوانید :


92- سال تحصيلي 93

آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : زبان فارسي 3 پايه سوم  نيمسال اول
/ مبحث: درس 1 تا 10 تاريخ : 20
1) زبان شناسي ( 4 نمره)
0نمره) / -1-1 كدام يك از قواعد تركيب به ما كمك م يكند تا جمله ها را مطابق معيارها ي دستور زبان فارسي بسازيم؟ ( 5
-2-1 چرا توليد واحدهاي زباني زير ممكن نم يباشد؟( 2 نمره)
-1 من، من را ديدم 2- داگْك
-3 بوده رفته ام 4- كتاب دست هايش را شست
0 نمره) / ساخته نشده است؟ ( 5 « صامت+مصوت+صامت+صامت » -3-1 كدام يك از گزينه هاي زير بر اساس الگوي هجايي
-1 فيض 2- كين 3- ابر 4- پارس
0 نمره) / ساخته م يشوند و در نهايت، به ........................ تجزيه مي گردند. ( 5 « واج » -4-1 همه ي زبان هاي بشري از
0 نمره) / را بنويسيد. ( 5 « آب » -5-1 الگوي هجايي كلمه ي
2) دستور زبان ( 8 نمره)
0 نمره) / -1-2 در عبارت زير جمل هي مستقل ساده و مركب را مشخص كنيد. ( 5
- بازگرداني در واقع امروز يكردن شعر يا نثر است. مقصود از امروزي كردن نوشته آن است كه نوشته را به زبان ساده در آوريم.
-2-2 جاي خالي را پر كنيد. واحد هاي زباني به ترتيب از كوچك به بزرگ عبارتند از: (واج، تكواژ، ...........، گروه، جمله مستقل، ساده
0 نمره) / جمله ي مستقل) مركب ( 5
0 نمره) / -3-2 تعداد تكواژ را در عبارت زير مشخص كنيد. ( 5
« زاده مي شود كودك صبح »
0 نمره ) / -4-2 تعداد واژه ها را در عبارت زير مشخص كنيد. ( 5
« اختر شناسي علمي است كه به مطالع هي اجرام آسماني م يپردازد »
0 نمره) / را درباره ي مخاطب بنويسيد. ( 5 « آمد » -5-2 گونه ي مؤدبان هي فعل
0 نمره) / -6-2 در عبارت زير قسمت حذف شده را مشخص كنيد. اين حذف به چه قرينه اي است. ( 5
- ابن سينا به آموختن قرآن پرداخت، در ده سالگي قرآن را ياد گرفت.
0 نمره) / -7-2 چرا حذف نهاد در عبارت زير امكان ندارد. ( 5
- شما، كارمندان، زحمت زيادي م يكشيد.
2
92- سال تحصيلي 93
ی 􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : زبان فارسي 3 پايه سوم  نيمسال اول
1392/08/ مبحث: درس 1 تا 10 تاريخ : 20
0 نمره) / را در عبارت زير به ماضي مستمر تبديل كنيد. ( 5 « مي باريد » -8-2 فعل
«. باران مي باريد. ريزش آب از ناودان و بوي تند كاه گل او را ب يتاب م يكرد »
0 نمره) / -9-2 جمله ي زير را از ناگذر به گذرا تبديل كنيد. ( 5
« ديروز دانش آموزان با اتوبوس به اردو رفتند » -
-10-2 با توجه به عبارت زير به سؤالات پاسخ دهيد.
- دبيرستان علامه ي طباطبايي درصدد اعتلاي استعداد دانش آموزان قلم به دست برآمده است.
0 نمره) / الف- فعل جمله چه ساختماني دارد؟ ( 5
0 نمره) / ب- زمان فعل جمله را مشخص كنيد. ( 5
-11-2 كدام فعل هاي پيشوندي زير نسبت به فعل ساد هي خود دو گزينه از گزينه هاي زير نسبت به فعل ساده ي خود تفاوت معنايي يا
0 نمره) / كاربردي دارند، آنها را پيدا كنيد. ( 2 مورد) ( 5
-1 واداشتن 2- برشمردن 3- فراگرفتن 4- برافراشتن
-12-2 نمودار جملات زير را رسم كنيد و اجزاي آن را مشخص نماييد.
الف- محمد از ساكنان اين محل است. ( 1 نمره)
ب- درس خواندن يعني موفّقيت. ( 1 نمره )
3 - نگارش ( 5 نمره)
-1-3 جملات زير را ويرايش كنيد.
0 نمره) / الف- بيداري مسلمانان را فرا گرفته است. ( 5
0 نمره) / ب- به او گفتم، عجله نكن به قول معروف، با عجله كار درست نمي شود. ( 5
0 نمره ) / 2-3 ديدگاه او از ديدگاه روان شناسان متفاوت است. ( 5
0 نمره) / 3-3 چرا عبارت زير تشريحي است. ( 5
« . اطراف مدرسه بيابان بود، بي آب و آبادي و در دامن هي كوه تنها افتاده بود و آفتاب رو بود »
0 نمره) / -4-3 نويسنده در نوشت هي زير از چه روشي براي بيرون آوردن متن از حالت عادي استفاده كرده است. ( 5
«. . . . اصلاحگري انقلابي بود « موهاند.ك.گاندي » اصلاحگر بود يا قديس يا سياستمداري بي پروا؟ در نظر اكثريت جهانيان »
3
92- سال تحصيلي 93
ی 􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : زبان فارسي 3 پايه سوم  نيمسال اول
1392/08/ مبحث: درس 1 تا 10 تاريخ : 20
0 نمره) / -5-3 تشريح يعني چه؟ ( 5
-6-3 از نظر شيوه ي نگارش نوشت ههاي زير چه نوع نگارشي دارند. ( 1 نمره)
« . . . چنين رفت و » -2 مقاله ي « كتاب و كتا بخواني » -1 مقاله ي
« تربيت انساني و سنت ملي ما » -3 سفرنامه ي ابن بطوطه 4- درس
0 نمره) / -7-3 رعايت چه عاملي موجب شده كه كتاب تاريخ بيهقي از ديگر كتب تاريخي ممتاز شود؟ ( 5
0 نمره) / -8-3 مهم ترين روش هاي گردآوري اطلاعات در زندگ ينامه كدام است.( 2 مورد ) ( 5
-4 املا و بياموزيم ( 3 نمره)
0 نمره) / -1-4 در عبارت زير شكل درست واژ هي داخل كمانك را با توجه به معني انتخاب كنيد. ( 5
- اين كار از .................................... خراب بود. ( اساس، اثاث)
0 نمره) / -2-4 صامت هاي ميانجي كلمات زير را مشخص كنيد. ( 5
-1 نامه اي 2- ابروان
0 نمره) / را در كلمات زير مشخص كنيد.( 5 « ان » -3-4 معناي مختلف
-1 پاييزان 2- كوهان
0 نمره ) / -4-4 هرگاه واج / نْ / بي فاصله قبل از واج / ب / بيايد به واج .............................. تبديل مي شود. ( 25
0 نمره ) / -5-4 شكل درست همزه / ء / را در كلمه ي زير بنويسيد. ( 25
- مَ / ء / اخذ
-6-4 صحيح كلمات غلط زير را بنويسيد. ( 1 نمره)
-1 راه غرق شده 2- نثر طنزواره 3- هايل و ترسناك 4- حوضه ي آبريز
-5 براعت و بيزاري 6- ازغاث احلام 7- قانع و متقاعد 8- اصل تناذع
-9 سوء ظن

...
نویسنده : حسین احمدی بازدید : 189 تاريخ : يکشنبه 24 آذر 1392 ساعت: 21:36