زبان فارسی دوم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها


  92- سال تحصيلي 93
  آزمون در 2 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
  آزمون مستمر درس : زبان فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
   مبحث: درس 5 تا 10 تاريخ : 20
  0 نمره ) / -1 در چه نوع نوشت ههايي م يتوان از زبان محاوره استفاده كرد؟ ( 5
  -2 زبان محاوره چه ويژگي هايي دارد؟ ( 2 مورد ) ( 1 نمره )
  1 نمره ) / -3 در زبان فارسي امروز، نوشتار معيار چيست ؟ ( 3 مورد ) ( 5
  -4 زبان و گفتار ريشه در ...................... انسان دارد اما خط و نوشتار ريشه در ......................... انسان دارد. ( 1 نمره )
  -5 چرا ما جمله ها را در حين نوشتن در ذهن خود تكرار م يكنيم؟ ( 1 نمره )
  -6 چرا شكل گفتاري و نوشتاري واژه هاي زير تفاوت دارد؟ ( 1 نمره )
  خواهش ، خواب
  -7 طرح در نوشت ههاي كوتاه ممكن است ............................ باشد، اما در نوشته هاي بلند بايد ....................... باشد. ( 1 نمره )
  0 نمره ) / -8 مواد لازم براي نوشت هاي كه در قالب زندگ ينامه است چگونه به دست مي آيد؟ ( 5
  0 نمره ) / -9 چه عاملي موجب انسجام بيشتر نوشته مي شود؟ ( 5
  -10 طرح نوشته چه فوايدي دارد؟ ( 4 مورد ) ( 2 نمره )
  1 نمره ) / -11 متن زير از نظر گون هي زبان، طرز بيان و قالب چه نوع نوشت هاي است؟ ( 5
  باران هنگامه كرده بود، درختان كهن به جان يكديگر افتاده بودند، غرّش باد آوا زهاي خاموشي را افسار گسيخته كرده بود. رشته هاي »
  «... باران آسمان تيره را به زمين گل آلود م يدوخت. مأمور بي اعتنا به باد و بوران پاهاي لختش را به آب م يزد
  -12 با توجه به عبارت زير به پرسش هاي داده شده پاسخ دهيد.
  «. خود او هرگز رعيتي نكرده بود و از وقتي كه به خاطرش هست مزدور خان بوده است و انتظار نداشت او را به گيلان بفرستند »
  1 نمره ) / الف) زمان دقيق هر يك از فعل هاي عبارت را مشخص كنيد.( 25
  ب) فعل جمله ي اول را با حفظ شخص به مضارع اخباري و ماضي التزامي تبديل كنيد. ( 1 نمره )
  0 نمره ) / پ) نوع افعال دو جمله ي پاياني را از نظر گذرا و ناگذر مشخص كنيد. ( 5
  0 نمره ) / ت) وجه فعل هاي جمله ي اول و پاياني را بنويسيد. ( 5
  0 نمره ) / ث) فعل جمله ي سوم چه نوع گذرايي است؟ ( 5
  0 نمره ) / را به زمان هاي زير برگردانيد.( با حفظ شخص ) ( 75 « بفرستند » ج) فعل
  ماضي ساده ي منفي ( ) آينده ( ) مضارع مستمر ( )
  2
  92- سال تحصيلي 93
  ی􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
  آزمون در 2 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
  آزمون مستمر درس : زبان فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
  1392/08/ مبحث: درس 5 تا 10 تاريخ : 20
  -13 صورت مجهول جمله هاي زير را بنويسيد. ( 1 نمره )
  الف) او هفت هي آينده گزارش كارها را م ينويسد.
  ب) شما پيش از آمدنِ من نامه را نوشته بوديد.
  -14 جمله هاي مجهول زير را به معلوم برگردانيد.( 1 نمره )
  الف) همين حالا نامه دارد نوشته مي شود.
  ب) تا فردا صبح مقاله نوشته خواهد شد.
  -15 جمله هاي زير را ويرايش كنيد. ( 1 نمره )
  الف) امضاء و اجراء اين طرح مسؤليت دارد.
  ب) به چه علتي به وسيل هي دوچرخه وسايل را حمل كردي؟
  -16 در گروه واژه هاي زير غلط هاي املايي را پيدا كرده، صورت درست هر يك را نيز بنويسيد. ( 1 نمره )
  نظم و انظباط، هزيمت و شكست ، بقولات و حبوبات ، محظوض و برخوردار ، منزه از دغل ، خواستگاه اجتماعي ، قدغن و ممنوع ،
  بحبوحه ي مسابقه ، محظور و رودربايستي ، وقاهت و بي شرمي ، لهذا و بنابراين ، اسير و غريب ، مجل سآراي بلا معارض

  نویسنده : حسین احمدی بازدید : 144 تاريخ : يکشنبه 24 آذر 1392 ساعت: 21:31
  برچسب‌ها :