زبان فارسی دوم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها


  92- سال تحصيلي 93
  آزمون در 2 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
  آزمون مستمر درس : زبان فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
   مبحث: درس 5 تا 10 تاريخ : 20
  0 نمره ) / -1 در چه نوع نوشت ههايي م يتوان از زبان محاوره استفاده كرد؟ ( 5
  -2 زبان محاوره چه ويژگي هايي دارد؟ ( 2 مورد ) ( 1 نمره )
  1 نمره ) / -3 در زبان فارسي امروز، نوشتار معيار چيست ؟ ( 3 مورد ) ( 5
  -4 زبان و گفتار ريشه در ...................... انسان دارد اما خط و نوشتار ريشه در ......................... انسان دارد. ( 1 نمره )
  -5 چرا ما جمله ها را در حين نوشتن در ذهن خود تكرار م يكنيم؟ ( 1 نمره )
  -6 چرا شكل گفتاري و نوشتاري واژه هاي زير تفاوت دارد؟ ( 1 نمره )
  خواهش ، خواب
  -7 طرح در نوشت ههاي كوتاه ممكن است ............................ باشد، اما در نوشته هاي بلند بايد ....................... باشد. ( 1 نمره )
  0 نمره ) / -8 مواد لازم براي نوشت هاي كه در قالب زندگ ينامه است چگونه به دست مي آيد؟ ( 5
  0 نمره ) / -9 چه عاملي موجب انسجام بيشتر نوشته مي شود؟ ( 5
  -10 طرح نوشته چه فوايدي دارد؟ ( 4 مورد ) ( 2 نمره )
  1 نمره ) / -11 متن زير از نظر گون هي زبان، طرز بيان و قالب چه نوع نوشت هاي است؟ ( 5
  باران هنگامه كرده بود، درختان كهن به جان يكديگر افتاده بودند، غرّش باد آوا زهاي خاموشي را افسار گسيخته كرده بود. رشته هاي »
  «... باران آسمان تيره را به زمين گل آلود م يدوخت. مأمور بي اعتنا به باد و بوران پاهاي لختش را به آب م يزد
  -12 با توجه به عبارت زير به پرسش هاي داده شده پاسخ دهيد.
  «. خود او هرگز رعيتي نكرده بود و از وقتي كه به خاطرش هست مزدور خان بوده است و انتظار نداشت او را به گيلان بفرستند »
  1 نمره ) / الف) زمان دقيق هر يك از فعل هاي عبارت را مشخص كنيد.( 25
  ب) فعل جمله ي اول را با حفظ شخص به مضارع اخباري و ماضي التزامي تبديل كنيد. ( 1 نمره )
  0 نمره ) / پ) نوع افعال دو جمله ي پاياني را از نظر گذرا و ناگذر مشخص كنيد. ( 5
  0 نمره ) / ت) وجه فعل هاي جمله ي اول و پاياني را بنويسيد. ( 5
  0 نمره ) / ث) فعل جمله ي سوم چه نوع گذرايي است؟ ( 5
  0 نمره ) / را به زمان هاي زير برگردانيد.( با حفظ شخص ) ( 75 « بفرستند » ج) فعل
  ماضي ساده ي منفي ( ) آينده ( ) مضارع مستمر ( )
  2
  92- سال تحصيلي 93
  ی􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
  آزمون در 2 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
  آزمون مستمر درس : زبان فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
  1392/08/ مبحث: درس 5 تا 10 تاريخ : 20
  -13 صورت مجهول جمله هاي زير را بنويسيد. ( 1 نمره )
  الف) او هفت هي آينده گزارش كارها را م ينويسد.
  ب) شما پيش از آمدنِ من نامه را نوشته بوديد.
  -14 جمله هاي مجهول زير را به معلوم برگردانيد.( 1 نمره )
  الف) همين حالا نامه دارد نوشته مي شود.
  ب) تا فردا صبح مقاله نوشته خواهد شد.
  -15 جمله هاي زير را ويرايش كنيد. ( 1 نمره )
  الف) امضاء و اجراء اين طرح مسؤليت دارد.
  ب) به چه علتي به وسيل هي دوچرخه وسايل را حمل كردي؟
  -16 در گروه واژه هاي زير غلط هاي املايي را پيدا كرده، صورت درست هر يك را نيز بنويسيد. ( 1 نمره )
  نظم و انظباط، هزيمت و شكست ، بقولات و حبوبات ، محظوض و برخوردار ، منزه از دغل ، خواستگاه اجتماعي ، قدغن و ممنوع ،
  بحبوحه ي مسابقه ، محظور و رودربايستي ، وقاهت و بي شرمي ، لهذا و بنابراين ، اسير و غريب ، مجل سآراي بلا معارض

  نویسنده : حسین احمدی بازدید : 144 تاريخ : يکشنبه 24 آذر 1392 ساعت: 21:31
  برچسب‌ها :