زبان فارسی دوم

ساخت وبلاگ
چکیده : 92- سال تحصيلي 93 آزمون در 2 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه آزمون مستمر درس : زبان ... با عنوان : زبان فارسی دوم بخوانید :


92- سال تحصيلي 93
آزمون در 2 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : زبان فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
 مبحث: درس 5 تا 10 تاريخ : 20
0 نمره ) / -1 در چه نوع نوشت ههايي م يتوان از زبان محاوره استفاده كرد؟ ( 5
-2 زبان محاوره چه ويژگي هايي دارد؟ ( 2 مورد ) ( 1 نمره )
1 نمره ) / -3 در زبان فارسي امروز، نوشتار معيار چيست ؟ ( 3 مورد ) ( 5
-4 زبان و گفتار ريشه در ...................... انسان دارد اما خط و نوشتار ريشه در ......................... انسان دارد. ( 1 نمره )
-5 چرا ما جمله ها را در حين نوشتن در ذهن خود تكرار م يكنيم؟ ( 1 نمره )
-6 چرا شكل گفتاري و نوشتاري واژه هاي زير تفاوت دارد؟ ( 1 نمره )
خواهش ، خواب
-7 طرح در نوشت ههاي كوتاه ممكن است ............................ باشد، اما در نوشته هاي بلند بايد ....................... باشد. ( 1 نمره )
0 نمره ) / -8 مواد لازم براي نوشت هاي كه در قالب زندگ ينامه است چگونه به دست مي آيد؟ ( 5
0 نمره ) / -9 چه عاملي موجب انسجام بيشتر نوشته مي شود؟ ( 5
-10 طرح نوشته چه فوايدي دارد؟ ( 4 مورد ) ( 2 نمره )
1 نمره ) / -11 متن زير از نظر گون هي زبان، طرز بيان و قالب چه نوع نوشت هاي است؟ ( 5
باران هنگامه كرده بود، درختان كهن به جان يكديگر افتاده بودند، غرّش باد آوا زهاي خاموشي را افسار گسيخته كرده بود. رشته هاي »
«... باران آسمان تيره را به زمين گل آلود م يدوخت. مأمور بي اعتنا به باد و بوران پاهاي لختش را به آب م يزد
-12 با توجه به عبارت زير به پرسش هاي داده شده پاسخ دهيد.
«. خود او هرگز رعيتي نكرده بود و از وقتي كه به خاطرش هست مزدور خان بوده است و انتظار نداشت او را به گيلان بفرستند »
1 نمره ) / الف) زمان دقيق هر يك از فعل هاي عبارت را مشخص كنيد.( 25
ب) فعل جمله ي اول را با حفظ شخص به مضارع اخباري و ماضي التزامي تبديل كنيد. ( 1 نمره )
0 نمره ) / پ) نوع افعال دو جمله ي پاياني را از نظر گذرا و ناگذر مشخص كنيد. ( 5
0 نمره ) / ت) وجه فعل هاي جمله ي اول و پاياني را بنويسيد. ( 5
0 نمره ) / ث) فعل جمله ي سوم چه نوع گذرايي است؟ ( 5
0 نمره ) / را به زمان هاي زير برگردانيد.( با حفظ شخص ) ( 75 « بفرستند » ج) فعل
ماضي ساده ي منفي ( ) آينده ( ) مضارع مستمر ( )
2
92- سال تحصيلي 93
ی􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
آزمون در 2 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : زبان فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
1392/08/ مبحث: درس 5 تا 10 تاريخ : 20
-13 صورت مجهول جمله هاي زير را بنويسيد. ( 1 نمره )
الف) او هفت هي آينده گزارش كارها را م ينويسد.
ب) شما پيش از آمدنِ من نامه را نوشته بوديد.
-14 جمله هاي مجهول زير را به معلوم برگردانيد.( 1 نمره )
الف) همين حالا نامه دارد نوشته مي شود.
ب) تا فردا صبح مقاله نوشته خواهد شد.
-15 جمله هاي زير را ويرايش كنيد. ( 1 نمره )
الف) امضاء و اجراء اين طرح مسؤليت دارد.
ب) به چه علتي به وسيل هي دوچرخه وسايل را حمل كردي؟
-16 در گروه واژه هاي زير غلط هاي املايي را پيدا كرده، صورت درست هر يك را نيز بنويسيد. ( 1 نمره )
نظم و انظباط، هزيمت و شكست ، بقولات و حبوبات ، محظوض و برخوردار ، منزه از دغل ، خواستگاه اجتماعي ، قدغن و ممنوع ،
بحبوحه ي مسابقه ، محظور و رودربايستي ، وقاهت و بي شرمي ، لهذا و بنابراين ، اسير و غريب ، مجل سآراي بلا معارض

...
نویسنده : حسین احمدی بازدید : 157 تاريخ : يکشنبه 24 آذر 1392 ساعت: 21:31