هم آوا | بلاگ

هم آوا

ساخت وبلاگ
ادبیات سوم92- سال تحصيلي 93

آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 3 پايه سوم  نيمسال اول
1392/07/ مبحث: از درس يك تا پايان درس هفتم تاريخ : 22
الف) معني و مفهوم نظم و نثر. ( 6 نمره)
-1 واصفان حليه ي جمالش به تحير منسوب كه: ما عرفناك حقّ معرفتك. ( 1 نمره)
-2 ناوي ده بياوردند. يكي بزرگ تر از جهت نشست امير و جام هها افكندند و شراعي بر وي كشيدند. ( 1 نمره)
0 نمره) / -3 زاهدان با سگ بازي نكنند و دست و جامه ي خود را از آسيب او صيانت واجب بينند. ( 75
0 نمره) / و به امر مطاع اعلي حضرت گردن نم يگذاره. ( 75 « صنايع مستظرفه » -4 اسم مدرسه را گذاشته ايد
0 نمره) / -5 ايزد كه رقيب جان خرد كرد نام تو رديف نام خود كرد ( 5
0 نمره) / -6 به باد افره اين گناهم مگير. ( 5
0 نمره) / -7 برخاست نه تمام و برخويشتن م يژكيد. ( 5
0 نمره) / -8 مدتي با قفلش كندوكو كرديم. ( 25
0 نمره) / -9 يك هو به صرافت افتاديم. ( 25
0 نمره) / -10 نهاد آن كلاه كي اي بر سرش. ( 25
0 نمره) / -11 چنين گفت رستم به آواز سخت. ( 25
ب) معني لغات مشخص شده ي زير را بنويسيد. ( 2 نمره)
-1 چيزي كه در او كراهيتي نبود مي فرستاد فرود سراي .
-2 بانگ و هزاهز و غريو برخاست.
-3 در باب تضريب و خود ستايي بو سهل چه تمام سخن رانده است.
-4 ديوانه وارم يدويد و شلنگ م يانداخت .
-5 نصف تنش لمس شد.
-6 فراموش كردي تو سگزي مگر.
-7 گوشت شيشكه.
-8 درخبراست از . . . . صفوت آدميان.
0 مي باشد). / ج) دانش هاي ادبي . ( 3 نمره) (بارم سؤال اول نيم نمره و بقيه 25
-1 در عبارت زير آرايه هاي سجع و جناس را مشخص كنيد.
«. فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد و دايه ي ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد »
2
92- سال تحصيلي 93
ی 􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 3 پايه سوم  نيمسال اول
1392/07/ مبحث: از درس يك تا پايان درس هفتم تاريخ : 22
-2 در عبارت زير، تركيب مشخص شده چه آرايه اي دارد؟
«. فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد »
-3 پيوند مناسب اجزاي سخن با هم را چه م ينامند؟
اثر چه كسي است؟ « چهار مقاله » -4
-5 نام ديگر تاريخ بيهقي چيست؟
-6 در بخش زاويه ي ديد داستان، داناي كل برابر است با . . . . . . . . . . . . . . .
الف) اول شخص جمع ب) دوم شخص مفرد ج) سوم شخص مفرد د) اول شخص مفرد
-7 . . . . . . . . . . . . ايجاد فضا در كلام است:
الف) لحن ب) زاويه ي ديد ج) درون مايه د) هسته
-8 كدام كتاب از جهت سبك نثر با كتا بهاي ديگر متفاوت است؟
الف) بهارستان ب) قابوس نامه ج) گلستان د) مناجات نامه
-9 كدام اثر، داستان كوتاه است؟
الف) گاو ب) سووشون ج) بينوايان د) كلبه ي عموتُم
اثر كيست؟ « زن زيادي » -10
از كدام كتاب است؟ « گل دسته ها و فلك » -11 داستان
د) خودآزمايي .( 3 نمره) (بارم هر سؤال نيم نمره مي باشد)
چه پيامي را دريافت م يكنيد؟ يك مورد را ذكر كنيد. « مشتي رند را سيم دادند كه سنگ زنند » -1 از عبارت
چيست؟ «. شمار آن به قيامت مرا بايد داد » -2 منظور از عبارت
در چيست؟ « گل دسته ها و فلك » -3 زيبايي شروع داستان
را بنويسيد. « گاو » -4 دو مورد از پيا مهاي اصلي و محوري درس
بيانگر چه حالت هايي است؟ « همه دل پر از باد و لب پر زپند » -5 مصراع
-6 ديباچه ي گلستان از كدام نمون ههاي ادب فارسي است؟
ه) درك مطلب .( 4 نمره) ( بارم هر سؤال نيم نمره)
جمله مشخص شده را معني كنيد. «. بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت » -1 در عبارت
در شاهنامه چيست؟ (دو مورد ذكر كنيد) « رستم و اسفنديار » -2 درون مايه ي داستان
3
92- سال تحصيلي 93
ی 􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 3 پايه سوم  نيمسال اول
1392/07/ مبحث: از درس يك تا پايان درس هفتم تاريخ : 22
چييست؟ « سردي استاد از سنگيني نفسش پيداست » -3 منظور از عبارت
چيست؟ « بپيچم » -4 در بيت زير، معادل واژه ي
« كه چندين بپيچم كه اسفنديار مگر سر بپيچاند از كارزار »
-5 با توجه به عبارت زير به سؤالات مطرح شده پاسخ دهيد.
«. اين مرد بزرگ و دبير كافي، به نشاط، قلم در نهاد. تا نزديك نماز پيشين، از اين مهمات فارغ شده بود »
يعني چه؟ « قلم در نهاد » الف) تركيب
چيست؟ « نماز پيشين » ب) معادل امروزي
« تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته » -6 در عبارت
چيست؟ « تربيت » الف) منظور از
به چه كسي بر م يگردد؟ « ش» ب) مرجع ضمير
چيست؟ « استاد استدعاي دست بوسي دارند » -7 مفهوم عبارت
در صحنه ي بردار كردن حسنك چيست؟ « پيكان » -8 منظور بيهقي از ايستاده نشان دادن
«. پيكان كه آنان را ايستانيده بودند كه از بغداد آمده اند »
و) شعر حفظي .( 2 نمره)
-1 جاهاي خالي بي تهاي زير را پر كنيد. ( 1 نمره)
بعد از اين . . . . . . . . . . . . . . . من و آين هي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمال
كه در آن جا . . . . . . . . . . . . . . . از جلوه ي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دادند
-2 بيت بعد از اين بيت را بنويسيد. ( 1 نمره)
اين همه شهدو شكر كز سخنم مي ريزد اجر صبري است كزان شاخ نباتم دادند.

هم آوا...
ما را در سایت هم آوا دنبال می کنید

نویسنده : حسین احمدی بازدید : 233 تاريخ : پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت: 12:10

ادبیات دوم


92- سال تحصيلي 93

آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
 مبحث : تا پايان درس ششم
الف) معناي شعر و نثر ( 7 نمره)
بيتها و عبارتهاي زير را به نثر روان برگردانيد.
(0/ -1 دل ما را هواي خود ده. ( 25
(0/ -2 كمان به زه را به بازو فكند. ( 25
(0/ -3 فلك باخت از سهم آن جنگ رنگ. ( 25
(0/ -4 مهمان ها سخت در محظور گير كرده بودند. ( 25
(0/ -5 الهي عبدالله عمر بكاست، اما عذر نخواست. ( 5
(0/ -6 چه قدر همين خود تو منو تلكه كردي؟ ( 5
(0/ -7 تا مردم زنده باشد او را از قوت چاره نيست. ( 5
(0/ -8 چو تويي قضا يگردان به دعاي مستمندان كه ز جان ما بگردان ره آفت قضا را ( 75
(0/ -9 تهمتن برآشفت و با توس گفت كه رهام را جام بادهست جفت ( 75
( -10 چنين آن دو ماهر در آداب ضرب ز هم رد نمودند هفتاد حرب ( 1
( -11 گفت: تنها همان رتبه هاي بالا را وعده بگير و مابقي را نقداً خط بكش و بگذار سماق بمكند. ( 1
( -12 باران هنگامه كرده بود. باد چنگ مي انداخت و مي خواست زمين را از جا بكند. درختان كهن به جان يكديگر افتاده بودند. ( 1
0نمره) / ب ) واژه ها و تركيبات مشخّص شده را معني كنيد.(هر مورد درست 25
1 - اي صمدي كه از ادراك خلق جدايي.
2 - زمانه مرا پتك ترگ تو كرد
3 - از او خواست دستوري اما نديد.
4 - كلوخي دو سه فراهم نهاد تا قليهاي بكند
5 - جلو رفته جبه هي شاعر را بوسيد و از تخلص او پرسيد.
6 - نوك جمع را چيده و مجلس آراي بلامعارض شده.
7 - كشاني بدو گفت بي بارگي به كشتن دهي سر به يكبارگي
8 - آن لاورتون را خودم به درك ميفرستادم.
پ ) درك مطلب ( 4 نمره )
(0/ چيست ؟ ( 5 « مگذار ما را به كه و مه » -1 مقصود از عبارت
(0/ عنان گران كردن به چه معناست؟ ( 5 ،« عنان را گران كرد و او را بخواند » -2 در مصراع
2
92- سال تحصيلي 93
ی􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
1392/07/ مبحث : تا پايان درس ششم تاريخ : 22
-3 با توجه به بي تهاي زير :
چه زنم چو ناي هر دم ز نواي شوق او دم / كه لسان غيب خوش تر بنوازد اين نوا را
همه شب درين اميدم كه نسيم صبحگاهي / به پيام آشنايي بنوازد آشنا را
(0/ الف) منظور از لسان غيب چه كسي است ؟ ( 25
(0/ در بيت اول و دوم چيست ؟ ( 5 « بنوازد » ب) معناي
(0/ در شعر چيست؟ ( 5 « پيام آشنا » و « آشنا » ج) مقصود از
-4 با توجه به بيتهاي زير به سوالات پاسخ دهيد.
دليري كجا نام او اشكبوس همي برخروشيد برسان كوس
بيامد كه جويد ز ايران نبرد سر همنبرد اندر آرد به گرد
بشد تيز رهام به خود و گبر همي گرد رزم اندر آمد به ابر
برآويخت رهام با اشكبوس برآمد ز هر دو سپه بوق و كوس
(0/ در بيت اول به چه معني به كار رفته است؟ ( 25 « كجا »( الف
(0/ كنايه از چيست؟ ( 25 « سر همنبرد اندر گرد آوردن » ب) عبارت
(0/ ج)يك نمونه اغراق در ابيات بالا بيابيد. ( 25
(0/ بر چه مفهومي تأكيد مي كند؟ ( 5 « اصبحت اميراً و امسيت اسيراً » -5 عمروليث با بيان عبارت
(0/ چيست؟ ( 5 « اعدام روي شاخته » -6 مفهوم عبارت
ت ) خودآزمايي ( 3 نمره)
(0/ يعني چه؟ ( 5 « دندان به دندان خاييدن » -1 عبارت كنايي
(0/ يعني چه؟ ( 5 « تو قلب سپه را به آيين بدار » -2
(0/ -3 محوريترين پيام داستان كباب غاز را بنويسيد. ( 5
( ناميده است؟ ( 1 « بچههاي آسمان » -4 چرا مجيد مجيدي فيلمنامهي خود را
(0/ محمدولي و گيلهمرد نماد چه انسانهايي در عصر خود هستند؟ ( 5 ، « گيلهمرد » -5 با توجه به داستان
3
92- سال تحصيلي 93
ی􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : ادبيات فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
1392/07/ مبحث : تا پايان درس ششم تاريخ : 22
ث) تاريخ ادبيات و دان شهاي ادبي ( 4 نمره)
( -1 فيلم نامه چه نوع نوشتهاي است؟ ( 1
( -2 نام نويسندگان هر يك از آثار زير را بنويسيد. ( 1
الف) تهران مخوف ب) ايلياد و اوديسه
پ) سالاريها ت) زادالعارفين
(0/ -3 دركدام نوع حماسه شاعر به جاي آفرينش حماسه به بازآفريني آن ميپردازد؟ ( 5
( -4 در عبارت و بيت زير ، بارزترين آرايهي ادبي را مشخّص كنيد. ( 1
الف)مهر او بلا نشينان را كشتي نوح است.
ب)بر او راست خم كرد و چپ كرد راست / خروش از خم چرخ چاچي بخاست
(0/ -5 كنايه هاي زير را معنا كنيد ( 5
الف)شكم را صابون زدن:
ب)قرآن را مهر كردن:

هم آوا...
ما را در سایت هم آوا دنبال می کنید

نویسنده : حسین احمدی بازدید : 216 تاريخ : پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت: 12:04

فشار سیاسی - اقتصادی

نقش اعراب و اسراییل در فشارهای آمریکا بر ایران چیست؟

هم آوا...
ما را در سایت هم آوا دنبال می کنید

نویسنده : حسین احمدی بازدید : 131 تاريخ : سه شنبه 26 آذر 1392 ساعت: 20:11

زبان فارسی سوم


92- سال تحصيلي 93

آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : زبان فارسي 3 پايه سوم  نيمسال اول
/ مبحث: درس 1 تا 10 تاريخ : 20
1) زبان شناسي ( 4 نمره)
0نمره) / -1-1 كدام يك از قواعد تركيب به ما كمك م يكند تا جمله ها را مطابق معيارها ي دستور زبان فارسي بسازيم؟ ( 5
-2-1 چرا توليد واحدهاي زباني زير ممكن نم يباشد؟( 2 نمره)
-1 من، من را ديدم 2- داگْك
-3 بوده رفته ام 4- كتاب دست هايش را شست
0 نمره) / ساخته نشده است؟ ( 5 « صامت+مصوت+صامت+صامت » -3-1 كدام يك از گزينه هاي زير بر اساس الگوي هجايي
-1 فيض 2- كين 3- ابر 4- پارس
0 نمره) / ساخته م يشوند و در نهايت، به ........................ تجزيه مي گردند. ( 5 « واج » -4-1 همه ي زبان هاي بشري از
0 نمره) / را بنويسيد. ( 5 « آب » -5-1 الگوي هجايي كلمه ي
2) دستور زبان ( 8 نمره)
0 نمره) / -1-2 در عبارت زير جمل هي مستقل ساده و مركب را مشخص كنيد. ( 5
- بازگرداني در واقع امروز يكردن شعر يا نثر است. مقصود از امروزي كردن نوشته آن است كه نوشته را به زبان ساده در آوريم.
-2-2 جاي خالي را پر كنيد. واحد هاي زباني به ترتيب از كوچك به بزرگ عبارتند از: (واج، تكواژ، ...........، گروه، جمله مستقل، ساده
0 نمره) / جمله ي مستقل) مركب ( 5
0 نمره) / -3-2 تعداد تكواژ را در عبارت زير مشخص كنيد. ( 5
« زاده مي شود كودك صبح »
0 نمره ) / -4-2 تعداد واژه ها را در عبارت زير مشخص كنيد. ( 5
« اختر شناسي علمي است كه به مطالع هي اجرام آسماني م يپردازد »
0 نمره) / را درباره ي مخاطب بنويسيد. ( 5 « آمد » -5-2 گونه ي مؤدبان هي فعل
0 نمره) / -6-2 در عبارت زير قسمت حذف شده را مشخص كنيد. اين حذف به چه قرينه اي است. ( 5
- ابن سينا به آموختن قرآن پرداخت، در ده سالگي قرآن را ياد گرفت.
0 نمره) / -7-2 چرا حذف نهاد در عبارت زير امكان ندارد. ( 5
- شما، كارمندان، زحمت زيادي م يكشيد.
2
92- سال تحصيلي 93
ی 􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : زبان فارسي 3 پايه سوم  نيمسال اول
1392/08/ مبحث: درس 1 تا 10 تاريخ : 20
0 نمره) / را در عبارت زير به ماضي مستمر تبديل كنيد. ( 5 « مي باريد » -8-2 فعل
«. باران مي باريد. ريزش آب از ناودان و بوي تند كاه گل او را ب يتاب م يكرد »
0 نمره) / -9-2 جمله ي زير را از ناگذر به گذرا تبديل كنيد. ( 5
« ديروز دانش آموزان با اتوبوس به اردو رفتند » -
-10-2 با توجه به عبارت زير به سؤالات پاسخ دهيد.
- دبيرستان علامه ي طباطبايي درصدد اعتلاي استعداد دانش آموزان قلم به دست برآمده است.
0 نمره) / الف- فعل جمله چه ساختماني دارد؟ ( 5
0 نمره) / ب- زمان فعل جمله را مشخص كنيد. ( 5
-11-2 كدام فعل هاي پيشوندي زير نسبت به فعل ساد هي خود دو گزينه از گزينه هاي زير نسبت به فعل ساده ي خود تفاوت معنايي يا
0 نمره) / كاربردي دارند، آنها را پيدا كنيد. ( 2 مورد) ( 5
-1 واداشتن 2- برشمردن 3- فراگرفتن 4- برافراشتن
-12-2 نمودار جملات زير را رسم كنيد و اجزاي آن را مشخص نماييد.
الف- محمد از ساكنان اين محل است. ( 1 نمره)
ب- درس خواندن يعني موفّقيت. ( 1 نمره )
3 - نگارش ( 5 نمره)
-1-3 جملات زير را ويرايش كنيد.
0 نمره) / الف- بيداري مسلمانان را فرا گرفته است. ( 5
0 نمره) / ب- به او گفتم، عجله نكن به قول معروف، با عجله كار درست نمي شود. ( 5
0 نمره ) / 2-3 ديدگاه او از ديدگاه روان شناسان متفاوت است. ( 5
0 نمره) / 3-3 چرا عبارت زير تشريحي است. ( 5
« . اطراف مدرسه بيابان بود، بي آب و آبادي و در دامن هي كوه تنها افتاده بود و آفتاب رو بود »
0 نمره) / -4-3 نويسنده در نوشت هي زير از چه روشي براي بيرون آوردن متن از حالت عادي استفاده كرده است. ( 5
«. . . . اصلاحگري انقلابي بود « موهاند.ك.گاندي » اصلاحگر بود يا قديس يا سياستمداري بي پروا؟ در نظر اكثريت جهانيان »
3
92- سال تحصيلي 93
ی 􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
آزمون در 3 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : زبان فارسي 3 پايه سوم  نيمسال اول
1392/08/ مبحث: درس 1 تا 10 تاريخ : 20
0 نمره) / -5-3 تشريح يعني چه؟ ( 5
-6-3 از نظر شيوه ي نگارش نوشت ههاي زير چه نوع نگارشي دارند. ( 1 نمره)
« . . . چنين رفت و » -2 مقاله ي « كتاب و كتا بخواني » -1 مقاله ي
« تربيت انساني و سنت ملي ما » -3 سفرنامه ي ابن بطوطه 4- درس
0 نمره) / -7-3 رعايت چه عاملي موجب شده كه كتاب تاريخ بيهقي از ديگر كتب تاريخي ممتاز شود؟ ( 5
0 نمره) / -8-3 مهم ترين روش هاي گردآوري اطلاعات در زندگ ينامه كدام است.( 2 مورد ) ( 5
-4 املا و بياموزيم ( 3 نمره)
0 نمره) / -1-4 در عبارت زير شكل درست واژ هي داخل كمانك را با توجه به معني انتخاب كنيد. ( 5
- اين كار از .................................... خراب بود. ( اساس، اثاث)
0 نمره) / -2-4 صامت هاي ميانجي كلمات زير را مشخص كنيد. ( 5
-1 نامه اي 2- ابروان
0 نمره) / را در كلمات زير مشخص كنيد.( 5 « ان » -3-4 معناي مختلف
-1 پاييزان 2- كوهان
0 نمره ) / -4-4 هرگاه واج / نْ / بي فاصله قبل از واج / ب / بيايد به واج .............................. تبديل مي شود. ( 25
0 نمره ) / -5-4 شكل درست همزه / ء / را در كلمه ي زير بنويسيد. ( 25
- مَ / ء / اخذ
-6-4 صحيح كلمات غلط زير را بنويسيد. ( 1 نمره)
-1 راه غرق شده 2- نثر طنزواره 3- هايل و ترسناك 4- حوضه ي آبريز
-5 براعت و بيزاري 6- ازغاث احلام 7- قانع و متقاعد 8- اصل تناذع
-9 سوء ظن

هم آوا...
ما را در سایت هم آوا دنبال می کنید

نویسنده : حسین احمدی بازدید : 259 تاريخ : يکشنبه 24 آذر 1392 ساعت: 21:36

زبان فارسی دوم


92- سال تحصيلي 93
آزمون در 2 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : زبان فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
 مبحث: درس 5 تا 10 تاريخ : 20
0 نمره ) / -1 در چه نوع نوشت ههايي م يتوان از زبان محاوره استفاده كرد؟ ( 5
-2 زبان محاوره چه ويژگي هايي دارد؟ ( 2 مورد ) ( 1 نمره )
1 نمره ) / -3 در زبان فارسي امروز، نوشتار معيار چيست ؟ ( 3 مورد ) ( 5
-4 زبان و گفتار ريشه در ...................... انسان دارد اما خط و نوشتار ريشه در ......................... انسان دارد. ( 1 نمره )
-5 چرا ما جمله ها را در حين نوشتن در ذهن خود تكرار م يكنيم؟ ( 1 نمره )
-6 چرا شكل گفتاري و نوشتاري واژه هاي زير تفاوت دارد؟ ( 1 نمره )
خواهش ، خواب
-7 طرح در نوشت ههاي كوتاه ممكن است ............................ باشد، اما در نوشته هاي بلند بايد ....................... باشد. ( 1 نمره )
0 نمره ) / -8 مواد لازم براي نوشت هاي كه در قالب زندگ ينامه است چگونه به دست مي آيد؟ ( 5
0 نمره ) / -9 چه عاملي موجب انسجام بيشتر نوشته مي شود؟ ( 5
-10 طرح نوشته چه فوايدي دارد؟ ( 4 مورد ) ( 2 نمره )
1 نمره ) / -11 متن زير از نظر گون هي زبان، طرز بيان و قالب چه نوع نوشت هاي است؟ ( 5
باران هنگامه كرده بود، درختان كهن به جان يكديگر افتاده بودند، غرّش باد آوا زهاي خاموشي را افسار گسيخته كرده بود. رشته هاي »
«... باران آسمان تيره را به زمين گل آلود م يدوخت. مأمور بي اعتنا به باد و بوران پاهاي لختش را به آب م يزد
-12 با توجه به عبارت زير به پرسش هاي داده شده پاسخ دهيد.
«. خود او هرگز رعيتي نكرده بود و از وقتي كه به خاطرش هست مزدور خان بوده است و انتظار نداشت او را به گيلان بفرستند »
1 نمره ) / الف) زمان دقيق هر يك از فعل هاي عبارت را مشخص كنيد.( 25
ب) فعل جمله ي اول را با حفظ شخص به مضارع اخباري و ماضي التزامي تبديل كنيد. ( 1 نمره )
0 نمره ) / پ) نوع افعال دو جمله ي پاياني را از نظر گذرا و ناگذر مشخص كنيد. ( 5
0 نمره ) / ت) وجه فعل هاي جمله ي اول و پاياني را بنويسيد. ( 5
0 نمره ) / ث) فعل جمله ي سوم چه نوع گذرايي است؟ ( 5
0 نمره ) / را به زمان هاي زير برگردانيد.( با حفظ شخص ) ( 75 « بفرستند » ج) فعل
ماضي ساده ي منفي ( ) آينده ( ) مضارع مستمر ( )
2
92- سال تحصيلي 93
ی􀸮 عا 􀧎ه 􀫡 س􀦯
آزمون در 2 صفحه تنظيم شده است. زمان پاسخگويي: 80 دقيقه
آزمون مستمر درس : زبان فارسي 2 پايه دوم  نيمسال اول
1392/08/ مبحث: درس 5 تا 10 تاريخ : 20
-13 صورت مجهول جمله هاي زير را بنويسيد. ( 1 نمره )
الف) او هفت هي آينده گزارش كارها را م ينويسد.
ب) شما پيش از آمدنِ من نامه را نوشته بوديد.
-14 جمله هاي مجهول زير را به معلوم برگردانيد.( 1 نمره )
الف) همين حالا نامه دارد نوشته مي شود.
ب) تا فردا صبح مقاله نوشته خواهد شد.
-15 جمله هاي زير را ويرايش كنيد. ( 1 نمره )
الف) امضاء و اجراء اين طرح مسؤليت دارد.
ب) به چه علتي به وسيل هي دوچرخه وسايل را حمل كردي؟
-16 در گروه واژه هاي زير غلط هاي املايي را پيدا كرده، صورت درست هر يك را نيز بنويسيد. ( 1 نمره )
نظم و انظباط، هزيمت و شكست ، بقولات و حبوبات ، محظوض و برخوردار ، منزه از دغل ، خواستگاه اجتماعي ، قدغن و ممنوع ،
بحبوحه ي مسابقه ، محظور و رودربايستي ، وقاهت و بي شرمي ، لهذا و بنابراين ، اسير و غريب ، مجل سآراي بلا معارض

هم آوا...
ما را در سایت هم آوا دنبال می کنید

نویسنده : حسین احمدی بازدید : 243 تاريخ : يکشنبه 24 آذر 1392 ساعت: 21:31

آرایه های ادبی عمومی

                                         آرايه هاي ادبي عمومی

 

1)واج آرايي:تكرار يك حرف (واج)صا مت يا مصوت در كلمه هاي يك مصراع يا بيت مي باشد . تکرار واج (ج ون) در بیت زیر

 

جان بي جمال جا نان ميل جهان ندارد      هر كس كه اين ندارد حقا كه آن ندارد.

2)سجع:يكسانی دو واژه در واج هاي پاياني.

 

الف)سجع مطرف:اشتراك در واج پاياني     محبت را غايب نيست از بهر آن كه محبوب را نهايت نيست.

 

ب)سجع متوازن:اشتراك در وزن   ملك بي دين باطل است ودين بي ملك ضايع.

 

ج)سجع متو ازي:اشتراك در واج پاياني ودر وزن     هر که با بدان نشنيد نيكي نبيند.

 

3)موازانه و تر صيع:تقابل سجع هاي متوازن در دو يا چند جمله كه موجب هم آهنگي آنها شود.

 

دل به اميد روي او همدم جان نمي شود    جان به هواي كوي او خدمت تن نمي كند

 

4)جناس:يك ساني دو يا چند واژه در تمام واج ها یا در برخی ،با اختلا ف در معني

الف)جناس تام :يك ساني در تعداد و ترتيب واج ها و اختلاف در معني. برادر در بند خويش است نه برادر نه خويش است.

ب)جناس ناقص حركتي:يك ساني در صامت و اختلاف در مصو ت كوتاه.

     اي گدايان  خرابات خدا يار شماست       چشم انعام مداريد ز انعامي چند.

 

پ)جناس ناقص اختلافي:اختلاف در نوع حروف:

      دل من هست از اين بازار بيزار       قسم خواهي به داد ار وبه ديدار

 

ت) جناس نا قص افزايشي:اختلاف در معني و تعداد  حروف.

دلازرنج حسودان مرنج و واثق باش      كه بد به خاطر اميدوارما نرسد.

 

ث)اشتقاق:هم ريشگي چند وا‍‍‍‍‍‍ ژه است كه سبب مي شود واج هاي آنها يكسان باشد.

زمشرق سركوي آفتاب طلعت تو     اگر طلوع كند طالعم همايون است.

 

5)تكرار: تكرار يك يا چند كلمه موجب افزايش موقتي  دروني مي شود.

گفتي زخاك بيشترند اهل عشق من    از خاك بيش تر نه كه از خاك كم تريم

 

6)تصوير:واژه ها در آغاز و پايان بيت تكرار شود

آدمي در عالم خاكي نمي آيدبه دست      جهاني ديگر ببايد ساخت وز نو آدمي

7)مراعات نظير:آوردن واژه هايي از يك مجموعه است كه با هم تناسب دارند.

مزرع سبز فلك ديدم وداس مه نوع      يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو

 

8)تلميح:اشاره اي است به بخشي از دانسته ها ي تاريخي.اساطيري.آيه.حد يث و....

بيستون كندن فرهاد نه كاري است شگفت      شور شيرين بر سر هر كه فتاد كوه كن است.

9)تضمين:آوردن آيه،حديث ،داستان، مصراع یا  بيتي از شاعر ديگر در ميان سخن

چشم حا فظ زير بام قصر آن حوري سرشت      شيوه ي جنات تجري تحتها الانهار داشت

 

10)تضاد:آوردن دو يا چند كلمه با معني متضاد در سخن براي روشنگري لطا فت آن.

  گفتي به غم بنشين يا از سر جان برخيز            فرمان برمت جانا،بنشينم وبرخيزم

 

11)تناقض(پارادوكس):آوردن دو واژه يا دو معني متناقض است در كلام.

 هرگز وجود حاضر غايب شنيده اي       من در ميان جمع و دلم جاي ديگراست

 

12) حس آميزي:آميختن دو يا چند حس است در كلام، به گونه اي كه با ايجاد موسيقي معنوي به تاثير سخن بيفزايد.

 از اين شعر تر شيرين ز شاهنشه عجب دارم      كه سر تا پاي حافظ را چرا در رز نمي گيرد

 

13) ايهام: آوردن واژه اي است با حداقل دو معني كه يكي نزديك به ذهن و ديگري دور از ذهن باشد . مقصود شاعر معمولا معني دورو گاه هردو معني است.

 بي مهر رخت روز مرا نور نمانده است      وز عمر مرا جز شب ديجور نمانده است

 

14) ايهام تناسب: آوردن واژه اي است دو معني كه يك معني آن مورد نظر و پذيرفتني است و معني ديگر نيز با بعضي از اجزاي كلام تناسب دارد.                                                                                                                                                                                                    ماهم اين هفته برون رفت وبه چشمم ساليست       حال هجران تو چه داني كه چه مشكل حالي است

                                                                                                                                                                                                                                   15)الف ونشر:آوردن دو يا چند واژه است در بخشي از كلام كه تو ضيح آن ها در بخش ديگر آمده است .

مرتب:نشرها به ترتيب تو زيع شده باشد

اي نور چشم مستان درعين انتظارم           چنگي حزين و جامي بنواز يا بگردان

مشوش:نشرها به ترتيب توزيع نشده باشد.

آن نه زلف است وبنا گوش كه روز است وشب است.    وآن نه بالاي صنوبر كه درخت رطب است.

 

16)اغراق:ادعاي وجود صنعتي در كسي يا چيزي است به اندازهاي كه حصول آن صفت در آن كس يا چيز بدان حد محال يا بيش از حد معمول باشد

كه گفت برو دست رستم ببند           نبند مرا دست چرخ بلند

 

17) حسن تعليل :آوردن علتي ادبي يا ادعايي است براي امري به گونه اي كه بتواند مخاطب را اقناع كند.

نه خلاف مهر كردم كه حديث جز تو گفتم   همه بر سر زبان اند و تو در ميان جاني

 

18)تشبيه :همانندي ميان دو يا چند چيز است (مشبه.مشبه به وجه شبه وادات تشبيه)

دل ما به دور رويت زچمن فراغ دار    كه چو سرو پاي بند است وچو لاله داغ دارد

 

19) تشبيه بليغ:حذف وجه شبه وادات تشبيه

دست از مس وجود چو مردان ره بشوي       تا كيميايي عشق بيابي وزر شوی

در اين نوع تشبه طرفين تشبيه با مصوت كوتاه (كسره) به هم ارتباط پيدا كرده اند

وآن را اضافه تشبيحي مي گويند

تو سرو جويباري تو لاله ي بهاري    تو يار غم گساري تو حوردلر بايي

 

20)تشبيه مفرد:تشبيهي است كه مشبه به آن يك چيز است و صفت يا صفاتي كه وجه شبه اند

از همان يك چيز استنباط مي شوند

تو همچو صبحي و من شمع خلوت سحرم    تبسمي كن و جان بين كه چون همي سپردم

 

21)تشبيه مركب: تشبيهي است كه در آن وجه شبه از دو يا چند چيز كه با هم آميخته اند گرفته ميشود

طرفين تشبيه دو چيزيا بيشتر است. يك هئيت به هئيت ديگر

ديده ي اهل طمع به نعمت دنيا   پر نشود هم چنان كه چاه به شبنم

 

22)استعاره مصرحه(آشكار ): بيان مشبه به واراده ي تمامي اركان تشبيه. در استعاره لفظ در غير معني اصلي به كار مي رود.هزاران نرگس از چرخ جهان گرد    فروشد تا برآمد يك گل زرد

 

22)استعاره ي مكنيه (كنايي): مشبهي است كه به همراه يكي از اجزاه يا ويژگي هاي مشبه به مي آيد. اين ويژگي وجه شبه يا يكي از وجه شبه هاي بين مشبه ومشبه به است.

 به صحرا شدم ، عشق باريده بود.

 تو را ز كنگره ي عرش مي زنند صفير     ندانمت كه در اين دامگه چه افتاده است

 نكته: تمام استعاره هاي كنايي، اضافه ي استعاري مي باشند.

ديده ي عقل مست تو، چرخه ي پست تو   گوش طرب به دست تو، بي تو به سر نمي شود

 

23) حقيقت: اولين ورايج ترين معنايي كه از يك واژه به ذهن مي رسد.

      مجاز:   به كار رفتن واژه اي است در غير معناي  حقيقي، به شر ط وجود علاقه وقرينه

 علاقه: پيوند وتناسب بين حقيقت ومجاز.

 قرينه: نشانه اي كه ذهن را از حقيقت باز مي دارد.

طاقت سر بريدنم باشد     وز حبيبم سر بريدن نيست

يكي درخت گل اندر خانه ي ماست     كه سروهاي چمن ، پيش قامتش پستند

 

24)انواع علاقه ها وساخت مجاز.

الف)جز ئيه:جزيي از يك چيز به جاي تمام آن بكار رود.

پيش ديوار آن چه گويي هوش دار      تا نباشد در پس ديوار گوش

 

ب)كليه:تمام يك چيز به جاي جزيي آن چيز مي آيد.

سرآن ندارد امشب كه بر آيد آفتابي     چه خيا ل ها گذر كرد و گذرنكرد و خوابي

 

ت)سببيه: سبب چيزي جانشين خود آن چيز شود.

ديدم كه نفسم در نمي گيرد و آتشم در هيزم تر اثر نمي كند

 

ث)لازميه:چيزي به دليل همراهي هميشگي با چيزي به جاي آن به كار مي رود

محتاج قصه نيست گرت قصد خون ماست      چون رخت از آن توست به سمعا هم حاجت است.

 

ج)آليه:ابزاري جانشين كاري مي شود كه با آن ابزار انجام مي شود.

بر آشفت عابد كه خاموش باش     تو مرد زبان نيستي گوش باش

 

25)كنايه :پوشيده سخن گفتن دربا ره ي امري . دريافت معني معني است از طريق استدلال                                                           -نوشتم به محرومي از هيچ كوي    چرااز در حق شوم زرد روي

-هنوز از دهن بوي شير آيدش        همي راي شمشير و شير آيد ش

 

*قافيه: در پايان ابيات كلماتي نا مكرر قرار مي گيرند كه در يك يا چند حر ف آخرشان همانند مي باشند ، به اين كلمات قافيه مي گو يند .

بي ادب تنها نه خود را داشت بد       بلكه آتش در همه آفاق زد

 

 *رديف :كلمه يا كلماتي كه پس از قا فيه عينا(همانند هم) تكرار مي شوند . در ظاهر و معني يكسان مي باشند .

بشنو از ني چون حكا يت مي كند     از جدايي ها شكايت مي كند

*بيت :هر يك از سطر هاي شعر (قديم )بيت نام دارد.بيت كم ترين مقدار شعر و به عبارت ديگر واحد شعر مي باشد .

بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران      كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران

 *مصراع :هر يك از قسمتهاي بيت مصراع نام دارد .بيت كم ترين مقدار سخن موزون يك مصراع است

ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي وخدايي       نروم جز به همان ره توام راه نمايي

 

قالب شعر :شكلي كه قافيه به شعر مي بخشد قالب نام دارد .تفاوت قالب ها تفاوت در چگو نگي قا فيه هاي آن هاست .

1)قصيده شعري است كه مصراع  اول و مصراع هاي زوج آن هم قا فيه اند . تعداد ابيات آن از پا نزده بيت بيشتر باشد .

موضوع آن بيشتر ستايش . نكوهش .وصف طبيعت يا مسا ئل اخلا قي است .

 

2)غزل :شعري است كه مصراع اول و مصراع هاي زوج هم قا فيه مي باشند .بين پنج تا دوازده بيت مي باشد گاهي هم تا  پانزده بيت مي رسد .موضوع غزل:عشق.احساسات دروني.عرفان......

مشهور ترين غزل سرايان:حافظ.سعدي.مولوي.صائب.شهريار .رهي معيري..

 

3)قطعه:شعري است كه حداقل دو بيت دارد مصراع هاي زوج هم قافيه مي باشند.

موضوع:اخلاقي.اجتماعي.تعليمي.مدح وهجو.     مشهور ترين:انوري. ابن يمين.پروين اعتصامي

 

4)ترجيع بند: غزل هايي است با قافيه هايي متفاوت ويك بيت مصرع درميان آنها تكرار مي شود.     موضوع : مدح. عشق. عرفان.    مشهورترين: فرخي سيستاني. سعدي. هاتف اصفهاني

 

5)تركيب بند: همانند ترجيع بند اما بيتي كه در ميان تكرار مي شود.  موضوع: رثا. مدح وعشق.    مشهورترين: قطران تبريزي. جمال الدين اصفهاني. محتشم كاشاني. وحشي بافقي

6)مسمط : شعري كه از رشته هاي گوناگون تشكيل شده است . هر قسمت يا رشته قافيه اي جداگانه دارد. در هر قسمت مصراع ها به جز مصراع آخرهم قافيه اند. مصراع  آخر رشته بند مي گويند وحلقه ي ارتباطي مي باشد.

موضوع : تغزل ومدح. اشعارسياسي. ملي. ميهني.....    بنيانگذار: منوچهري دامغاني

 

7)مثنوي : شعري است كه هر بيت قافيه اي جداگانه دارد. خاص ايرانيان وفارسي زبانان است.   موضوع : حماسي . اخلاقي. عاشقانه وعارفانه    مشهورترين: فردوسي. سعدي. نظامي. عطار. مولوي......

 

8) رباعي: شعري چهار مصراعي است كه مصراع دوم معمولا قافيه ندارد.   موضوع: عارفانه. عاشقانه يا فلسفي.  مشهورترين: خيام. عطار. عطار. مولوي. باباافضل......

 

9) دوبيتي :  همانند رباعي است اما وزن آن فرق مي كند.

ما را در سایت هم آوا دنبال می کنید

نویسنده : حسین احمدی بازدید : 202 تاريخ : جمعه 22 آذر 1392 ساعت: 23:23ما را در سایت هم آوا دنبال می کنید

نویسنده : حسین احمدی بازدید : 129 تاريخ : جمعه 22 آذر 1392 ساعت: 12:14

زبان فارسی اول


پاسخ خودآزمايي هاي زبان فارسي (1)

خودآزمايي درس اول( زبان ) صفحه 5 و 6

1- فرا گيري زبان بر اساس توانايي بالقوه ي انسان وبه تدريج و به طور طبيعي انجام مي گيرد؛ به همين دليل ، به نظر مي رسد كه استفاده از آن آسان است . همان طور كه كودك راه رفتن را با همه ي دشواري اش ،به طور ناخود آگاه فرا مي گيرد .

2-  شناخت زبان به دليل پيچيدگي ، گستردگي و دشوار است ؛ همان طور كه شناخت زندگي يا شناخت فكر و ذهن انسان دشوار به نظر مي رسد ؛ زبان ، نمود ذهن پيچيده ي انسان است . دليل ديگر اين است كه ما مي پنداريم چون طرز استفاده از زبان را مي دانيم ، پس خود آن را هم مي شناسيم و سعي در شناخت زبان را اغلب بيهوده مي دانيم ؛ مثلاُ  اكثر ما رانندگي مي كنيم . اما در هنگام رانندگي از تك تك عملياتي كه انجام مي دهيم تا اتومبيل را سالم به مقصد برسانيم ، آگاهي نداريم . البته پيچيدگي دانش زباني از اين هم فراتر است و حتي هنوز براي زبان شناسان چگونگي فرا گيري اين زبان پيچيده توسط كودك در كوتاه ترين زمان ممكن كه البته در مقايسه با دانش فرا گرفته كوتاه مي نمايد ـ  يكي از شگفتي هاست .

3-ديو ، سيمرغ ، هما ، پري دريايي ، ققنوس .

4- كيوي ، موبايل ( تلفن همراه ) ، كامپيوتر ( رايانه ) .

5-خير ، همان طور كه به سادگي راه مي رويم امِا فرايند راه رفتن ـ چگونگي حفظ تعادل و فرمان هاي مغز ، را نمي شناسبم ، از زبان نيز استفاده مي كنيم . حال آن كه شناخت زبان موضوعي متفاوت است .

6-زبان ، نظام، ارتباط، پيام رساني ، انسان .

7- نامه مي نويسيم ، كتاب مي خوانيم ، فيلم مي بينيم ، سخنراني مي كنيم و

خود آزمايي درس دوم (جمله ) صفحه 11 و 12

1-                                                                 جمله

 

                          نهاد                                                                            گزاره

                   علماي بزرگ                                                    دائم در لشكرگاه رفت و آمد داشتند .

                   غزالي                                                              از برخورد با آن ها بهره ها يافت .

                                                                                         با بعضي از آن ها مناظره مي نمود .

                                                                                         شايد از بسياري از آن ها استفاده مي كرد.

            اين آشنايي با علماي مختلف                                    نام و آوازه ي او را بلند مي كرد .

                 خواجه نظام الملك                                             وي راهرروز بيش تردرخوراحترام ونواخت مي يافت.

2 سعدي وحافظ. . .              

- شاهنامه . . .

- كاوه ي دادخواه . . .

- شناسه . . .

- نهاد. . ..

- مغولان . . .                                                   

3 - گلستان سعدي ، يكي از آثار بزرگ زبان فارسي است .

- برادر بزرگم ،فريدون ، به مسافرت رفت .

- مولانا جلال الدين اثر ارزشمند مثنوي معنوي را خلق كرد .

-  دانشگاه ، محل تعليم و تربيت است .

- نهاد ،يكي از دو بخش اصلي جمله است .

- پسر عموي حسن ، هر روز به كتابخانه مي رود .

4 -                                                           جمله

 

 

                      نهاد                                                                               گزاره

                عقاب ها                                                            بر ستيغ كوه آشيانه مي سازند.(ـَـً ند)

                پرندگان بلند پرواز                                             بر ستيغ كوه آشيانه مي سازند.(ـَـ ند)

                عقاب                                                                                                                                       بر ستيغ كوه آشيانه مي سازد .(ـَـ د)

                آن ها                                                                بر ستيغ كوه آشيانه مي سازند.(ـَـ ند)

 

                                                                  جمله

 

                      نهاد                                                                           گزاره

                    پيرمرد                                                            كودكان را به خانه رساند .(ф )

                    پيرمرد                                                            كودك را به خانه رساند. (ф )

                    پيرمرد                                                             او را به خانه رساند . (ф ) 1

                      پيرمرد                                                             او را به خانه مي رساند . (ф )

                      پيرمرد                                                            او را به خانه رسانده بود . (ф )

1- اگر می رساند را ماضی استمراری بگيريم نهاد پيوسته(ф ) است و اگر مضارع اخباری به حساب آوريم شناسه (ـَـ د) خواهد بود .

                                                                 جمله

 

                         نهاد                                                                          گزاره

                    انسان آگاه                                                         وظيفه اش را به خوبي انجام مي دهد .(ـَـ د)

                   اعضاي جامعه                                                      وظيفه شان را به خوبي انجام مي دهند .(ـَـ ند)

                    دانش آموز                                                           وظيفه اش را به خوبي انجام مي دهد .(ـَـ د)

                   ما                                                                                                                                              وظيفه مان را به خوبي انجام مي دهيم.(ـَـ يم)

                 همه ي اعضاي خانواده                                           وظيفه شان را به خوبي انجام مي دهند.(ـَـ ند)

                 شما                                                                                                                                             وظيفه تان را به خوبي انجام مي دهيد . (ـَـ ايد )

                                                                        

5 زبان پديده اي رازآلود و شگفت انگيز ، بسيار پيچيده وگسترده وموهبتي الهي است  كه انسان را به مقام اشرف مخلوقات رسانده است . اين پديده ي نظام مند كه انسان به راحتي و سادگي از آن استفاده مي كند .دربردارنده ي اسرار پيچيده اي است كه شناخت و توصيف آن را بسيار دشوار مي سازد .

 

خودآزمايي درس سوم  ( مروري بر نگارش دوره ي راهنمايي ) صفحه 15 و 16

1 يكي بود يكي نبود . غير از خدا هيچ كس نبود .  پيرمرد خار كني بود كه هر روز به بيابان مي رفت و خار جمع مي كرد،(يا با ر

هم آوا...
ما را در سایت هم آوا دنبال می کنید

نویسنده : حسین احمدی بازدید : 208 تاريخ : جمعه 22 آذر 1392 ساعت: 12:07

درس

دانش آموزان گرامی درس بخوانید! این همان پند و اندرزی است که وقتی بزرگ شدید هر روز به دیگران خواهید گفت!

هم آوا...
ما را در سایت هم آوا دنبال می کنید

نویسنده : حسین احمدی بازدید : 165 تاريخ : جمعه 22 آذر 1392 ساعت: 11:50

دانش

درخت تو گر بار دانش بگیرد

به زیر آوری چرخ نیلوفری را

هم آوا...
ما را در سایت هم آوا دنبال می کنید

نویسنده : حسین احمدی بازدید : 162 تاريخ : جمعه 22 آذر 1392 ساعت: 11:47

محال اندیش

خیال حوصله ی بحر می پزد هیهات

چهاست در سر این قطره ی محال اندیش

هم آوا...
ما را در سایت هم آوا دنبال می کنید

نویسنده : حسین احمدی بازدید : 224 تاريخ : جمعه 15 آذر 1392 ساعت: 23:38

انسان

ما انسان ها آن قدر به دین و دنیا مشغول شده ایم که آدم بودن خود را نیز از یاد برده ایم.

هم آوا...
ما را در سایت هم آوا دنبال می کنید

نویسنده : حسین احمدی بازدید : 166 تاريخ : دوشنبه 4 آذر 1392 ساعت: 12:20

آرشیو مطالب

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :